Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.119-124

119-124
MEZENTERİK İSKEMİ-REPERFÜZYONLA İNDÜKLENEN İNTESTİNAL DOKU HASARINA KARŞI EVODİAMİN’İNETKİSİ: OKSİDATİF STRESİN ROLÜThe Effect of Evodiamine Against Intestinal Tissue Injury Induced By Mesenteric Ischemia-Reperfusion: Role ofOxidative Stress
Ayhan TANYELİ (0000-0002-0095-0917), Fazile Nur EKİNCİ AKDEMİR (0000-0001-9585-3169),Ersen ERASLAN (0000-0003-2424-2269), Mustafa Can GÜLER (0000-0001-8588-1035),Ömer TOPDAĞI (0000-0002-9690-4447)
ÖZETAmaç: Bu çalışma, evodiaminin mezenterik iskemi-reperfüzyonun neden olduğu intestinal dokudakioksidatif hasara karşı muhtemel yararlı etkisini göstermeyi amaçlamıştır.Materyal ve Metod: Bu amaçla çalışmamızda deney hayvanlarında mezenterik iskemi-reperfüzyonmodeli yapıldı. İskemi-reperfüzyon ve evodiamin düşük ve yüksek doz tedavi gruplarında,superior mezenterik arter 1 saat süreyle klemplendi. Daha sonra klemp açıldı ve 2 saatlik reperfüzyonbaşlatıldı. Deney sürecinin sonlandırılmasından sonra, tüm hayvanlar sakrifiye edildi veintestinal doku örnekleri toplandı.Bulgular: TOS, OSI, MDA düzeyleri ve MPO aktivitesinin sham grubuna göre mezenterik iskemireperfüzyongrubunda arttığı görüldü. ''Ayrıca mezenterik iskemi-reperfüzyon grubunda SOD aktivitesive TAS seviyesinin sham grubuna göre azaldığı tespit edildi. ''Düşük ve yüksek dozlardaevodiamin (10 ve 20 mg / kg) uygulanan gruplarda mezenterik iskemi-reperfüzyon grubuna göreTAS değeri ve SOD aktivitesi artarken, TOS, OSI değerleri, MPO aktivitesi ve MDA düzeyi azaldığıbelirlendi.Sonuç: İki farklı evodiamin dozu mezenterik iskemi-reperfüzyonun neden olduğu intestinal dokununoksidatif hasarına karşı yararlı etkiler göstermiştir.Anahtar Sözcu¨kler: Mezenterik iskemi-reperfüzyon; Evodiamin; İntestinal doku hasarı; SıçanABSTRACTPurpose: This study aimed to show possible benefical effect of evodiamine against oxidativedamage of intestinal tissue induced by mesenteric ischemia-reperfusion.Materials and Methods: For this purpose, in our study mesenteric ischemia-reperfusion modelwas conducted in experimental animals. In low and high doses treatment of evodiamine andischemia-reperfusion groups, superior mesenteric artery was clamped for 1 h. Then, the clampwas opened and reperfusion was started for 2 h. After the termination of the experimentalprosses, all animals were sacrificed and intestinal tissue samples were collected.Results: It was seen that TOS, OSI, MDA levels and MPO activity increased in mesenteric ischemiareperfusiongroup compared to sham group. Moreover, SOD activity and TAS level reduced inmesenteric ischemia-reperfusion group compared to sham group. When compared to mesentericischemia-reperfusion group, TAS value and SOD activity increased while TOS, OSI values, MPOactivity and MDA level decreased in groups treated with low and high doses of evodiamine (10and 20 mg/kg).Conclusion: Two different doses of evodiamine revealed benefical effects against oxidativedamage of intestinal tissue induced by mesenteric ischemia-reperfusion.Keywords: Mesenteric ischemia-reperfusion; Evodiamine; Intestinal tissue damage; Rat

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,488 Tekil Ziyaretçi