Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.106-113

106-113
TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİNGEÇERLİLİĞİThe Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients
Bora KAYA (0000-0001-8912-9078, Erkman SANRI (0000-0002-7108-3304),Haldun AKOĞLU (0000-0002-1316-0308), Özlem GÜNEYSEL (0000-0002-1833-2199)
ÖZETGiriş ve amaç: Künt servikal travma hastalarında klinik olarak anlamlı yaralanmaları tanımlamak içingeliştirilen ilk karar kuralı National Emergency X-Radiography (NEXUS). NEXUS çalışmasında, negatif prediktifdeğer(NPV)% 99,8 olarak belirlenmiştir. Kanada Servikal Omurga Kurallarının (KSOK) duyarlılığı % 99.4,özgüllük % 45.1 ve NPV % 100 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, servikal yaralanma riski olan Türkhasta popülasyonu için NEXUS ve KSOK’'nın güvenilirliğini ve yararlılığını belirlemektir.Gereç ve yöntem: Bu prospektif gözlemsel çalışmaya, 1 Ocak 2012 - 1 Nisan 2012 tarihleri arasında, akuttravma geçiren ve ambulansla ya da kendi imkanlarıyla hastaneye başvuran, servikal travmaya yol açabilecekbir mekanizma ile yaralanan 16 yaşın üzerindeki, gebe olmayan, stabil, bilinçli hastaları kapsayan 225 hastadahil edilmiştir. Bu hastalar daha sonra NEXUS ve CCR geçerliliği için değerlendirildi. Veriler güncel istatistikprogramında analiz edildi.Bulgular: 225 hastanın 7’sinde servikal patoloji tespit edilmiştir. Patolojik görüntüleme bulgusu varlığınıbelirleme açısından NEXUS’un duyarlılığı %93(%95 GA 83-97) ve özgüllüğü %1,3(%95 GA 0,2-5,1) olarakbulunurken, KSOK’nin duyarlılığı %100 (%95 GA %56-100) ve özgüllüğü %3,2 (%95 GA %1,4-6,7) olarak tespitedildi.Sonuç: KSOK ve NEXUS düşük risk kriterlerinin acil serviste servikal patolojilerin dışlanmasında faydalıolduğu, KSOK’nın, NEXUS düşük risk kriterleri ile karşılaştırıldığında daha güvenilir ve yararlı olduğu tespitedilmiştir.Anahtar Sözcu¨kler: NEXUS; Kanada servikal omurga kuralları; Servikal travmaABSTRACTBackground: The first decision rule developed to identify clinically significant injuries in blunt cervicaltrauma patients is National Emergency X-Radiography Utilisation Study (NEXUS). In the NEXUS study, thenegative predictive value (NPV) has been determined as 99.8%. Sensitivity of Canadian Cervical Spine Rules(CCR) was reported as 99.4%, specificity as 45.1% and NPV was reported as 100%. The objective of this studyis to determine the reliability and utility of NEXUS and CCR for Turkish patient population that has a risk ofcervical injury.Methods: This prospective observational study included 225 patients, all stable, conscious patients over 16years of age who had acute trauma and were brought to the hospital with ambulances or using their ownmeans and who had been injured by a mechanism that may cause cervical trauma, and without exclusioncriteria. The patients included in the study were then evaluated for NEXUS and CCR validity.Results: When CCR was evaluated as a whole, it was determined that all pathological cases were identifiedusing these rules. In terms of identifying the presence of pathological imaging finding the sensitivity of CCRwas 100% (95% CI % 56-100) and specificity was 3.2% (95% CI 1.4-6.7%). NEXUS's sensitivity was calculatedas 93% (95% CI 83-97) and specificity as 1.3%(95% CI 0.2-5.1).Conclusion: CCR and the NEXUS were determined to be useful in the emergency department for theexclusion of cervical pathologies. CCR were more reliable and useful when compared with the NEXUS.Keywords: NEXUS; Canadian rules; Cervical trauma

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,496 Tekil Ziyaretçi