Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.95-99

95-99
BİR İLDE 40-69 YAŞ KADINLARDA MEME KANSERİ TARAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of Screening For Breast Cancer in Women of Age 40-69 in a Province
İrem AKOVA (0000-0002-7544-9051), Öznur HASDEMİR (0000-0003-1087-2112),Hayriye TÜRKOĞLU (0000-0002-8064-6535)
ÖZETAmaç: Bu çalışma bir ilde 2016-2017 yılları arasında yapılan meme kanseri tarama oranlarının belirlenmesive tarama sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.Gereç ve Yöntem: 2016-2017 yıllarında ilimiz Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezine (KETEM) ve MobilKETEM’e başvuran 40-69 yaş arasındaki kadınlara yapılan mamografi sonuçları değerlendirilmiştir. Verileraraştırmacılar tarafından MM Screen yazılımından geriye dönük olarak elde edilmiştir. Etik Kurul ve ilgilikamu kurumunun onayı alınmıştır. Çalışmamızdan elde edilen veriler SPSS (ver 22) programına yüklenerekverilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.Bulgular: İlimizde hedef nüfusun 2016’da %15.8'i ve 2017’de %16.1’i taranmıştır. Taramalarda en sık görülenmamografi sonucu her iki yıl için de (2016: %94.6; 2017: %96.4) BIRADS 1-2 (Breast Imaging Reportingand Data System) olmuştur. Her iki yıl için de en az görülen mamografi sonucu BIRADS 4 ve 5’tir. BIRADS 0,BIRADS 4 ve BIRADS 5 gelen 2016 yılı için toplam 400 kadın (% 0.5) ve 2017 yılı için toplam 289 kadın (% 0.3)ileri inceleme için hastaneye sevk edilmiştir.Sonuç: Meme kanseri taramalarında ilimizde 2017 yılında bir önceki yıla göre hedef nüfusa ulaşma oranıartmıştır. Tarama için önerilen hedefe ulaşmak için sadece Toplum Sağlığı Merkezlerinin ve KETEM’ lerinçabasının yeterli olmadığı, Aile Hekimlerinin de kendilerine kayıtlı hedef nüfuslarda bu taramalara önemvermeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler: Meme kanseri; Tarama; MamografiABSTRACTObjectives: The present study is planned to determine the ratios of the breast cancer and to evaluate theresults of the screening obtained in a city in the years 2016 and 2017.Material and Methods: In the study mammography results of the women at the ages of 40 to 69 whoadmitted to Center of Early Detection and Screening of Cancer (CEDSC) and Mobile CEDSC in years 2016and 2017 in our city were evaluated. Data obtained by the researchers held retrospectively via MM Screensoftware. Research ethics committee approval and related public instution aproval were received. Data ofthe study were loaded to SSPS (version 22) programme and definitive statistical methods were used in theevaluation of the data.Results: Surveillance of the targeted women population were achieved as 15.8% and 16.1% in the years2016 and 2017 respectively. Most common mammography results were found for BIRADS (Breast ImagingReporting and Data System) values of BIRADS-1 and BIRADS-2 (94.6% for year 2016 and 96.4% for year 2017)whereas the least ones were for BIRADS 4 and BIRADS 5 for each of the years. The number of women withBIRADS 0; BIRADS 4 and BIRADS 5 values were 400 (0.5%) for year 2016 and 289 (0.3%) for year 2017 and allof them were referred to hospital for further examination.Conclusion: Ratio of reaching the targeted population in breast cancer screening increased in year 2017compared to the year 2016 in our city. It was concluded that efforts performed by Public Health Centers andCEDSCs is not satisfactory to obtain the proposed screening targets but necessery disposals should be donealso to integrate the family doctors and make them to give importance to the screening programme in theirregistered target population.Key Words: Breast cancer; Screening; Mammography

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,103 Tekil Ziyaretçi