Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.82-94

82-94
EBELİK HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA (GDO) YÖNELİKBİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİDetermination Of Knowledge Levels For Genetically Modified Organism (Gmo) Of Midnight Nursing Students
Zümrüt YILAR ERKEK (0000-0003-2716-0322), Fatih OKAN (0000-0002-7544-9051)
ÖZETGiriş ve Amaç: Son yıllarda “Genetiği değiştirilmiş organizma” (GDO) kavramı kamuoyunda ve bilim çevrelerindeen çok tartışılan konular arasında yerini almıştır. Çalışma ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin biyoteknoloji vegenetiği değiştirilmiş organizmalara yönelik bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde yapılan araştırma; bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi HemşirelikBölümü (n:305) ve Ebelik Bölümünde (n:250) öğrenim gören toplam 555 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerintoplanmasında öğrencilerin genetiği değiştirilmiş organizmalara yönelik bilgi düzeylerini belirlemek amacıylaliteratür taranarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ve sosyo-demografik bilgi formu kullanılmıştır.Bulgular: Genel olarak öğrencilerin genetiği değiştirilmiş ürünleri doğru tanımladıkları, bu ürünlerin insansağlığına zararlı olduğunu düşündükleri, birçok sebze, meyve, tahıl, hayvan, süt ve süt ürünlerinin genetiğideğiştirilmiş olduğunu ve ürünlerdeki biyoteknoloji kullanımının amacını doğru bildikleri saptanmıştır. Ayrıcaöğrencilerin %62’sinin genetiği değiştirilmiş ürünleri tanıyamadıkları ve % 75,5’inin ülkemizde genetiği değiştirilmişürünlerin kullanımına izin verildiğini düşündükleri saptanmıştır. Öğrencilerin biyoteknoloji ve genetiğideğiştirilmiş organizmalara yönelik tüm soruları doğru bilme oranları ebelik öğrencilerinde%55,9 hemşireliköğrencilerinde %55,6 ortalama%55,7 bulunmuştur.Sonuç: Öğrencilerin biyoteknoloji ve genetiği değiştirilmiş organizmalara yönelik bilgi düzey ortalamasının%%55,7 olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç öğrencilerin konuyla ilgili orta düzeyde bilgiye sahip olduklarınıgöstermektedir. Bu ortalamanın yükseltilmesi için öğrencilere biyoteknoloji ve genetiği değiştirilmiş organizmalarayönelik planlı bir eğitim verilmesi ve müfredat programlarına bu içeriğin eklenmesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler: Genetiği değiştirilmiş organizma; Biyoteknoloji; Ebelik; Hemşirelik; Üniversite öğrencisi;Bilgi düzeyiABSTRACTIntroduction and purpose: In recent years, the term "genetically modified organism" (GMO) has taken itsplace among the most debated topics in the public opinion and scientific world. The study was conductedto determine the knowledge levels of midwifery and nursing students for biotechnology and geneticallymodified organisms.Materials and Methods: Descriptive research; was conducted with a total of 555 students attending auniversity's Faculty of Health Sciences, Department of Nursing (n:305) and Midwifery (n:250). In the collectionof the data, socio-demographic information form and the questionnaire developed by the researchers wasused in order to determine the knowledge levels of the students about the genetically modified organismsResults: In general, it has been determined that students have correctly identified genetically modifiedproducts, think genetically modified products are harmful to human health,, know that many vegetables,fruits, grains, animals, milk and dairy products are genetically modified and the purpose of using biotechnologyin products is correct. It was also found that 62% of the students did not recognize genetically modifiedproducts and 75.5% of the students thought that the use of genetically modified products in our country wasallowed. 55.9% of midwifery students, 55.7% of nursing students and 55.7% of students were found to knowall questions about biotechnology and genetically modified organisms correctly.Conclusion: It was concluded that the average level of knowledge of students for biotechnology andgenetically modified organisms was 55.7%. This result shows that the students have intermediate knowledgeabout this issue. In order to raise this average, students should be given a planned training for biotechnologyand genetically modified organisms andit is recommended that this content be included in curriculum programs.Key Words: Genetically modified organism; Biotechnology; Midwifery; Nursing; University student; Level ofknowledge

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,526 Tekil Ziyaretçi