Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.64-69

64-69
EŞ ZAMANLI YAPILAN KAROTİS ENDARTEREKTOMİ VE KORONER ARTER BY-PASS GREFT AMELİYATINDAALTERNATİF BİR KAROTİS YAMA OLARAK OTOLOG PERİKARD KULLANIMIUsage of Autologous Pericardıum as an Alternative Carotid Patch in Concomitant Carotid Endarterectomy andCoronary Artery By-Pass Graft Surgery
Veysel BAŞAR (0000-0001-5478-0266), Hakan HANÇER (0000-0002-8823-819X)
ÖZETKarotis arter darlığı, iskemik inmenin başlıca nedenlerinden biridir. Karotis endarterektomi(CEA), karotis arter darlığı için başlıca iki tedavi seçeneğinden biridir. Ameliyatın son aşamasında,primer sütür ile ve ya sentetik (PTFE ve Dacron) veya otolog (safen ve boyun damarları) greftleriile arteriyotomi kapatılması yapılabilir. Bu olgu sunumunda, greft yokluğu durumunda eşzamanlıyapılan CEA ve koroner arter by-pass greftleme cerrahisi esnasında karotis arteriotomikapatılması için otolog perikardiumun patch-greft olarak kullanıldığı dört ayrı olguyu sunmayıamaçladık.Anahtar Sözcu¨kler: Endarterktomy; Perikardium; Otolog; Graft; PatchABSTRACTCarotid artery stenosis is one of the main causes for ischemic stroke. Carotid endarterectomy(CEA) is one of the two major treatment options for carotid artery stenosis. Arteriotomy closureat the last phase could be performed with primary suturing and also either with synthetic (PTFEand Dacron) or autologous (saphenous and neck veins) grafts. In this case-report; we aimedto present four seperate cases in which we used autologous pericardium as a patch-graft forcarotid arteriotomy closure in concomitant CEA and coronary artery by-pass graft surgery(CABG) in consequence of graft absence.Keywords: Carotid, Endarterectomy; Pericardium; Autologous; Graft; Patch

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,112 Tekil Ziyaretçi