Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.57-63

57-63
AKSİYAL ROTASYONAL DEFORMİTE İLE KAYNAMIŞ KLAVİKULA ORTA GÖVDE KIRIKLARININAKROMİOKLAVİKULER VE KORAKOKLAVİKULER EKLEM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; SONLU ELEMANLARANALİZİThe Effect of Midshaft Clavicle Fractures on Acromioclavicular and Coracoclavicular Joint in AxialMalrotation; Finite Element Analysis
Emre CALIŞAL (0000-0002-2824-669X), Levent UĞUR (0000-0003-3447-3191)
ÖZETAmaç: Klavikula orta gövde kırıklarının cerrahi tedavisinde plak ve çivileme sık kullanılan yöntemlerdir. Genelliklecerrahi sırasında rotasyonel deformiteler göz ardı edilir. Çalışmadaki amacımız; klavikula orta gövdekırıklarındaki rotasyonel kaynamanın akromioklavikuler (AK) ve korakoklavikuler (KK) ekleme etkisini sonlueleman analiz yöntemi ile incelemekti.Yöntem: Bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanılarak sağlam omuz kavşağı modellendi. Klavikula üzerindeorta gövde kırığı oluşturuldu. Oluşturulan kırıklar sırasıyla anterior ve posterior aksiyal rotasyonda 5°,10°,15°ve 20°'de kaynatılarak; malunion modelleri oluşturuldu. Elde edilen modeller sonlu elemanlar programı olanANSYS (surum 18) kullanılarak non-lineer olarak yapıldı ve tüm modellerde aynı sınır şartları uygulandı.Bulgular: Analizler sonucunda kırık hattının farklı rotasyonel derecelerinde anterior ve posterior aksiyal rotasyondaiken AK ve KK eklemde meydana gelen gerilmeler elde edildi. Aksiyal rotasyonda kaynamış klavikulaorta gövde kırıklarında AK ve KK ekleme binen yüklenme artar. Özellikle yüklenmeler; posterior aksiyalrotasyonda kaynamış orta gövde klavikula kırıklarında anteriora göre daha fazladır.Çıkarımlar: Klavikula orta gövde kırıklarının cerrahisinde rotasyonel deformiteler omuz eklem biyomekaniğinietkileyerek, özellikle AK ve KK ekleme binen yükte artışa neden olur. Bu da omuz ekleminde ağrıya,ilerleyen dönemlerde eklem dejenerasyonuna neden olabilir.Anahtar Sözcu¨kler: Klavikula kırıkları; Aksiyel malrotasyon; Sonlu elemanlar analiziABSTRACTPurpose: Plate-screw fixation and sprains are commonly used methods in the surgical treatment of midshaftclavicle fractures. Generally, rotational deformities are neglected during surgery. Main goal is; investigatedthe effect of malrotational midshaft clavicle deformity on acromioclavicular and coracoclavicular joint withfinite element analysis method.Material methods: The anatomical shoulder joint was modeled using computed tomography images. Themidshaft fracture was formed on the clavicle. The fractures were rotated at 5 °, 10 °, 15 ° and 20 ° in theanterior and posterior axial rotation, respectively; malunion models were created. The resulting modelswere made non-linear using the finite element program ANSYS (version 18) and the same boundaryconditions were applied in all models.Results: At different rotational degrees of the fracture line, tensions were calculated in acromioclavicularand coracoclavicular joints. Anterior and posterior axial rotation in midshaft clavicle fracture increases thetension on acromioclavicular and coracoclavicular joints. Especially lodings in posterior axial rotation ofmidshaft clavicle fracture is more than the anterior.Conclusions: Rotational deformities in the surgery of the midshaft clavicle fractures affect the shoulderjoint biomechanics, resulting in an increase in the loading on AK and CC joints. This may cause pain in theshoulder joint, which may lead to joint degeneration later on.Keywords: Clavicle fractures; Axial malrotation; Finite element analysis

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,492 Tekil Ziyaretçi