Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.48-56

48-56
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYENDAVRANIŞLARININ İNCELENMESİInvestigation of Genital Hygiene Behaviors of HealthServices Vocational School Students
Hatice DEMİRAĞ (0000-0003-2910-288X), Sevilay HİNTİSTAN (0000-0002-5907-5723),Aynur CİN (0000-0002-5861-0421), Birgül TUNCAY (0000-0002-1066-5159)
ÖZETAmaç: Bu çalışma, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin genital hijyen davranışlarının incelenmesiamacıyla planlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluparamedik kız öğrencileri (n=100) oluşturdu. Çalışma anketini doldurmayı kabul eden öğrencilere(n=97) “katılımcıların sosyo-demografik özellikler” ve “genital hijyen davranışları ölçeği”nin bulunduğu anketformu (Mayıs-Haziran 2018) dolduruldu. Verilerin değerlendirilmesinde (SPSS 18.00 paket programında) sayı-yüzdelik dağılımı, ortalama ve bağımsız t-testi kullanıldı.Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamasının 20,01±1,12 (min:18, max:23) olduğu, %55,7’sinin birinci sınıf olduğu,%27’sinin Akdeniz bölgesinden geldiği tespit edilmiştir. Genital hijyen davranışları ölçeği puan ortalamasının86,89±7,124 (min:68, max:108) bulundu. Katılımcıların %70,1’inin haftada en az bir kez banyoyaptığı, %90,7’sinin iç çamaşırlarını sadece kendinin kullandığını fakat %2,1’inin başkalarıyla ortak kullandığı,%20,6’sının iç çamaşırlarını 3-4 günde bir değiştirdiği, %41,2’sinin tuvalete girmeden önce ellerini yıkadığını,%2,1’inin tuvalleten sonra ellerinin yıkayıp yıkamadığı konusunda karasız olduğu, 63,9’unun tuvalettensonra temizliğini her zaman önden arkaya doğru yaptığı, %92,8’inin adet dönemlerimde sadece hazır pedkullandığı fakat %2,1’inin adet dönemlerinde bez kullandığı, %3,1’inin ped değiştirmeden önce ellerimi yıkamadığıfakat %92,8’inin ped değiştirdikten sonra ellerimi yıkadığı, %3,1’inin adetli iken pedini yalnızca iyicedolduğu zaman değiştirdiği belirlenmiştir.Sonuç: Sonuç olarak; kız öğrencilerin genital hijyen alışkanlıkları ve adet hijyeni alışkanlıklarında yetersizoldukları saptanmıştır. Öğrencilerin ped değişimi sırasında, tuvalete öncesi ve sonrasında el hijyenin önemi,genital enfeksiyonlar ve üreme sağlığı konusunda eğitim verilmesi gerektiği tespit edilmiştir.Anahtar Sözcu¨kler: Genital hijyen; Kız öğrenci; ParamedikABSTRACTObjective: This study was planned to examine the genital hygiene behavior of vocational high schoolstudents in health services.Materials and Methods: The study population consisted of paramedic female students (n=100) fromGümüşhane University Kelkit Health Services Vocational School. The questionnaire (May-June 2018) wasfilled out by the participants who agreed to fill the study questionnaire (n=97) with "socio-demographiccharacteristics of participants" and "scale of genital hygiene behavior". Number-percentage distribution,mean and independent t-test were used in the evaluation of the data (in the SPSS 18.00 package program).Findings: It was determined that the mean age of participants was 20,01±1,12 (min:18, max:23), 55,7%was first class and 27,0% was from Mediterranean region. The mean score of genital hygiene behaviors was86,89±7,124 (min:68, max:108). 70,1% of the participants had at least once a week bathing, 90,7% of themused their underwear only, 2,1% used common with others, 20,6% had their underwear in 3-4 days 41,2%of them had washed their hands before entering the toilet, 2,1% were unfriendly about washing their handsafter quilting, 63,9 had always cleaned from the front to the back, 92,8% used only ready-to-use pads, 2,1%used cloths during menstruation, 3,1% did not wash their fingers before replacing the pads, but 92,8% hadwashed their hands after changing the pads, 3,1% it only changes the pad when it is fully loaded.Conclusion: As a result; it was found that girls were inadequate in genital hygiene habits and menstrualhygiene habits. It has been determined that students should be educated about hand hygiene prevention,genital infections and reproductive health before and after the toilet.Keywords: Genital hygiene; Female student; Paramedic

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,484 Tekil Ziyaretçi