Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.41-47

41-47
VENTRAL HERNİ ONARIMINDA POLİPROPİLEN VE SİLİKON KAPLI POLİPROPİLEN YAMANIN RATMODELİNDE KARŞILAŞTIRILMASIComparison of Polypropylene and Silicone-CoatedPolypropylene Mesh in Repair of Ventral Hernia in a RatModel
Yılmaz ÜNAL (0000-0002-7991-2066), Arif Hakan DEMİREL (0000-0001-2345-6789),Berkay KÜÇÜK (0000-0002-5166-1429), Salih TUNCAL (0000-0002-6633-6557),Muzaffer ÇAYDERE (0000-0003-2910-288X)
ÖZETAmaç: Bu çalışma ventral herni tamirinde polipropilen bir yama ile silikon tabaka ve silikon kaplıpolipropilen yamanın etkinliğini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.Gereç ve Yöntem: Toplam 45 Wistar Albino rat 3 eşit gruba ayrıldı(polipropilen yama grubu, silikontabaka grubu ve silikon kaplı polipropilen yama grubu). Tüm ratlara 3 cm’lik orta hat insizyonu yapılarakabdominal defekt oluşturuldu. Defektler polipropilen yama, silikon tabaka ve silikon kaplıpolipropilen yama ile onarıldı. Yamalar doğrudan intraabdominal organlar üzerine yerleştirildi.Tüm ratlar postoperatif 28.günde sakrifiye edildi. İntraabdominal yapışıklıklar değerlendirildi vedokuların kopma kuvvetleri ölçüldü. Histopatolojik değerlendirme için doku örnekleri alındı.Bulgular: Silikon kaplı polipropilen yama grubunda ortalama adezyon skoru, polipropilen yamave silikon tabaka grubundaki ortalama adezyon skorundan anlamlı olarak daha düşük bulundu.Silikon tabaka grubunda yaranın histopatolojik maturasyon derecesi diğer iki gruptan anlamlı olarakdaha düşüktü. Yama materyallerinin kopma kuvvetleri karşılaştırıldığında; polipropilen yamagrubundaki kopma kuvvetleri diğer iki gruptaki kopma kuvvetlerinden anlamlı olarak daha yüksektespit edildi.Sonuç: Ventral herni tamirinde silikon kaplı bir polipropilen yamanın kullanımı yama ve bağırsaklararasında yapışıklığa sebep olmadı ve yama ile omental yapılar arasındaki yapışıklıkları da azalttı.Anahtar Sözcu¨kler: Cerrahi yama; Ventral herni; Polipropilen; Silikon; YapışıklıklarABSTRACTObjective: The aim of this study was to compare the efficacy of a silicone sheet(SS) and siliconecoatedpolypropylene mesh( SCPM) with a polypropylene mesh(PM) in ventral hernia repair.Materials and methods: A total of 45 Wistar Albino rats were randomly separated into 3 groups of15(PM group, SS group and SCPM group). An abdominal defect was created in all the rats using a 3cm midline incision. The defects were repaired with SS, PM or SCPM meshes which were placeddirectly over the abdominal organs. All the rats were sacrificed on postoperative day 28. The intraabdominaladhesions were evaluated and the breaking strength of the tissues was measured.Tissue samples were taken from the mesh-fascia junction for the histopathological evaluation.Results: The mean adhesion score of the SCPM group was found to be significantly lower thanthat of the SS and the PM groups. The histopathological wound maturation degree in the SS groupwas significantly lower than that of the other two groups. Comparison of the breaking strengthof the mesh materials determined significantly higher breaking strength values in the PM groupcompared with the other two groups.Conclusion: In the repair of ventral hernia, the use of a SCPM did not cause adhesions betweenthe mesh and the intestines and reduced adhesions between the mesh and omental structures.Keywords: Surgical mesh; Ventral hernia; Polypropylene; Silicone; Adhesions

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,501 Tekil Ziyaretçi