Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.28-33

28-33
AĞRI KLİNİĞİNE BAŞVURAN KRONİK AĞRILI HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ:İKİ YILLIK DENEYİMLERİMİZRetrospective Evaluation of Chronic Pain Patients Attendingto Pain Clinic: Our Two Years Experiences
Tülin ARICI (0000-0002-2855-8773), Ertuğrul KILIÇ  (0000-0002-2239-515X)
ÖZETAmaç: Bu çalışmadaki amacımız, hastanemizde ilk defa açılan ağrı polikliniğine ilk 2 yılda ağrı şikayeti ilebaşvuran hastaların ağrı tipleri, demografik özellikleri ile tedavilerini geriye dönük olarak değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında XXXX eğitim ve Araştırma hastanesiağrı polikliniğine kronik ağrı şikayeti ile başvuran hastaların dosyaları incelendi. Hastaların ağrı tipleri,demografik özellikleri ve uygulanan tedaviler geriye dönük olarak değerlendirildi.Bulgular: İki yıllık sürede polikliniğimize 6545 kronik ağrılı hasta başvurduğu görüldü. Hastaların 4199’u kadın(%64.15), 2346’sı erkek (%35.85) olarak tespit edildi. En sık kanser dışı ağrı nedenleri (KDA); bel ağrısı,myofasial ağrı ve nöropatik ağrı idi. Kanser ağrısı (KA) nedeni ile başvuran hasta sayısı 358 (%5.46) olup en sıknedenler gastrointestinal sistem kaynaklı kanser, akciğer kanseri ve meme kanseri idi. Hastaların tamamınamedikal tedavi ve 728 (%11.12) hastaya ek olarak girişimsel ağrı tedavisi uygulandığı tespit edildi. En sıkyapılan girişimsel ağrı tedavi yöntemleri; tetik nokta enjeksiyonu, faset sinir radyofrekans termokoagülasyonuygulaması, epidural steroid uygulamaları ve dorsal kök ganglion radyofrekans uygulaması olarak saptandı.Sonuç: Ağrı klinikleri ve başvuran hasta sayısı devamlı olarak artmaktadır. Hastanemizde 2 yıl önce kurulanve yüksek nüfus bölgelerine hitap eden merkezimizin bu sonuçlarının kronik ağrı çalışmaları için önemli birveri kaynağı olacağını düşünmekteyiz.Anahtar Sözcu¨kler: Ağrı; Ağrı kliniği; Hasta gruplarıABSTRACTObjective and aim: Our aim in this study is to retrospectively evaluate the pain types, demographiccharacteristics and treatments of the patients who complained pain in the first 2 years to the pain clinic thatwas opened for the first time in our hospital.Materials and Methods: We reviewed the files of patients who had chronic pain at XXXX Training andResearch Hospital pain clinic between January 2016 and December 2017. Patients' pain types, demographiccharacteristics, and applied treatments were evaluated retrospectively.Results: 6545 patients with chronic pain were admitted to our clinic for two years. 4199 of the patientswere female (64.15%) and 2346 were male (35.85%). The most common causes of non-cancer pain; backpain, myofascial pain, and neuropathic pain. The number of patients who applied with the cause of cancerpain (CP) was 358 (5.46%). The most common causes were gastrointestinal system cancer, lung cancer andbreast cancer. All of the patients were found to have medical treatment and interventional pain therapy inaddition to the 728 (11.12%) patients. The most common interventional pain management methods are;trigger point injection, facet nerve radiofrequency thermocoagulation, epidural steroid applications, anddorsal root ganglion radiofrequency application.Conclusion: Pain clinics and the number of patients are constantly increasing. We believe that these resultsof our center established in our hospital 2 years ago and addressing high population regions will be animportant data source for chronic pain studies.Keywords: Pain; Pain clinic; Group of patients

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,486 Tekil Ziyaretçi