Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.20-27

20-27
NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİKHASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİEvaluations of the chronic disease care from perspective ofindividuals with neurological Disease
Fatma ÖZKAN TUNCAY (0000-0001-8059-1821), Tülay KARS FERTELLİ (0000-0002-8383-0805)
ÖZETAmaç: Bu araştırma nörolojik hastalığı olan bireylerin aldıkları bakımı nasıl değerlendirdiklerini ve bakımı etkileyenfaktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştırGereç ve Yöntem: Araştırma 245 birey ile sürdürülmüştür. Araştırmanın verileri nöroloji polikliniğine başvuranbireyler ile Tanıtıcı Bilgi Formu ve Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği kullanılarak, yüz yüze görüşmeyöntemi ile toplanmıştır.Bulgular: Örneklem grubunun Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçek toplam puan ortalaması2.52±0.722’dir. Ölçek alt boyutlarından alınan en yüksek puanı karar verme (2.73±0.92), en düşük puanın iseizlem/koordinasyon boyutuna (2.17±0.88) ait olduğu belirlenmiştir.Sonuç: Nörolojik hastalığı olan bireylerin kronik hastalık bakımından memnuniyetleri orta düzeydedir. Bununlabirlikte bireylerin kronik bakım sürecinde karar vermelerinin desteklenmesi yönünden memnun, ancakhastalığın izlem/koordinasyonu yönünden yeterince memnun olmadıkları sonucuna varılmıştır.Anahtar Sözcu¨kler: Nörolojik bozukluklar; Kronik hastalık; Hastalık yönetimiABSTRACTObjective: This study was carried out to determine how the individuals with neurological diseases assesstheir care, and what are the factors affecting the care.Materials and Methods: The survey was conducted with 245 individuals. Data were collected using sociodemographicform and Chronic Disease Assessment Scale-Patient Care Form by face-to-face interview withthe individuals applied to the neurology clinic. The data were analyzed with the statistical analysis packageprogram.Results: The mean score of Chronic Disease Assessment Scale-Patient Care Form was 2.52±0.72. It wasdetermined that the highest score of subscale was for decision-making (2.73 ± 0.92) and the lowest score wasfor monitoring/coordination dimension (2.17 ± 0.88).Conclusion: Individuals with neurological disease had a moderate level of satisfaction with chronic diseasecare. It was concluded that individuals were satisfied to support their decision making in the chronic careprocess, but they were not sufficiently satisfied with monitoring / coordination of illness.Keywords: Neurologic disorders; Chronic disease; Disease management

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 530,671 Tekil Ziyaretçi