Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.15-19

15-19
ADOLESAN GEBELİKLERAdolescent Pregnancies
Selda SONGUR DAĞLI1 (0000-0003-4887-2489), Füsun KARBANCIOĞLU CANTÜRK2 (0000-0003-1159-2489)
ÖZETAmaç: Çalışmada, Kırşehir ilinde 2016 yılında gerçekleşen adolesan gebelikler ile aynı yılda gerçekleşenadült (20-35 yaş arası) ilk gebelikler, maternal hemoglobin ve hematokrit düzeyi, yenidoğan bebek kilosu,yenidoğan APGAR skoru ve doğum şekli yönünden karşılaştırılması amaçlandı.Materyal ve Metod: 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve AraştırmaHastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüne başvurmuş olan gebelerin dosyaları incelendi. 2016 yılındagerçekleşen ilk gebelik doğumları, adolesan (18 yaş ve altı) ve adült (19- 35 yaş) gebeler olarak iki gruba ayrıldı.İki grup maternal hemoglobin ve hematokrit düzeyi, yenidoğan bebek kilosu, yenidoğan APGAR skoru,doğumun gerçekleşme şekli yönünden karşılaştırıldı.Bulgular: Adolesan grubunda 53, adült grupta 65 gebe olmak üzere 118 gebe çalışmaya dahil edildi. Adolesangrubun yaş ortalaması 17,51 ± 0,724; adült yaş grubunda ise 23,95 ± 4,432 idi. Yaş ortalaması yönündengruplar arasında anlamlı fark mevcuttu (P = 0.00). Hemoglobin, hematokrit, yenidoğan bebeğin doğum kilosu,1. Ve 5.dakika APGAR’ları arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p?0.069, p?0.128, p?0,128, p?0.391,p?0.773, p?0.921).Adolesan grupta sezaryenle doğum oranı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşükbulunmuştur (p = 0.002). Sezaryen endikasyonları arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p = 0.450).Sonuçlar: Adolesan grubun yaş ortalamalarının yüksek olması ve kontrol grubunda sadece ilk gebeliklerinçalışmaya alınması nedeniyle maternal hemoglobin ve hematokrit düzeyi, yenidoğan bebek kilosu, yenidoğanAPGAR skorunda iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır ama adolesan gebelerdeki sezaryen oranınınprimipar adült gebelere göre daha düşük olduğunu tespit edilmiştir. Sezaryen endikasyonları arasındaiki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır.Anahtar Sözcu¨kler: Adolesan; Gebelik; DoğumABSTRACTAim: To make a comparison between adolescents and primigravid adults ( between 19 and 35 years old)who delivered in Kırşehir at 2016 regarding maternal hemoglobin and hematocrit levels, Apgar scores ofnewborns, fetal birthweights and mode of delivery.Materials and methods: The files of patients who delivered in Ahi Evran University Training and ResearchHospital between 01.01.2016 and 31.12.2016 were investigated. The primigravid pregnants were allocatedinto two groups as group 1 aged 18 and lower and group 2 aged between 19 and 35. Groups were comparedin terms of maternal hemoglobin and hematocrit levels, Apgar scores of newborns, fetal birthweights andmode of delivery.Results: 118 patients were included in the study. There was 53 pregnant in group 1 and 65 pregnant in group2. The mean age of adolescents was 17,51 ± 0,72, and the mean age of adults was 23,95 ± 4,43. There wasno statistically significant difference between the groups in terms of maternal hemoglobin and hematocritlevels, fetal birth weights and first and fifth minutes Apgar scores of newborns (p?0,069, p?0,128, p?0,128,p?0,391, p?0,773, p?0,921).Cesarean section rate of adolescents was significantly lower than that of adults(p = 0.002). There was no statistically significant difference between the groups according to cesarianindications (p = 0,450).Conclusion: Because the mean age of adolescents was high and only primigravid adult pregnant wereincluded in the control group there was no significant difference between the groups in terms of maternalhemoglobin and hematocrit levels, fetal birthweights and first and fifth minutes Apgar scores of newborns.Cesarian section rate of adolescents was significantly lower than that of adults. There was no statisticallysignificant difference between the groups according to cesarian indications.Key words: Adolesence; Pregnancy; Birth

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,117 Tekil Ziyaretçi