Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ12.2013.1-5

DİYABETİK HASTALAR VE OBEZLERDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE HEMATOLOJİK PARAMETRELER

Fatigue Syndrome and Hematological Parameters in Obese and Diabetic Patients

Özlem Aydın, Ayşe Yeşim Göçmen, Mehmet Yavuz Okyay, Emel Kıyak Çağlayan

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Tip 2 Diyabetik hastalar ve obezlerde Tükenmişlik Sendromu ile he- matolojik parametreler arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma grupları Kadın Doğum Kliniğine başvuran hastalardan oluşturuldu. On beş Tip 2 Diyabetli, 14 obez ve 15 sağlıklı birey kullanıldı. Tükenmişlik Sendromu skorları Psikiyatri Bölümü tarafından belirlendi. Kan örnekleri ölçümlerinde hematolojik parametreler ve Ferritin düzeyleri belirlendi. Kanda ölçülen parametrelerin gruplar arası istatistiksel değerlendirilmesi ANOVA test kullanılarak, Tükenmişlik Send- romu skorlarının gruplar arası değerlendirilmesi ise Mann Whitney U testi kullanılarak yapıldı. Tükenmişlik Sendromu skorları ile diğer parametreler arasındaki korelasyon Spe- arman sıra korelasyon katsayısı ile belirlendi.

Bulgular: Tükenmişlik Sendromu skorları, Tip 2 Diyabet hastalarında obez ve kontrollere göre daha yüksekti (p<0.001). Öte yandan tükenmişlik sendromu skorları Eritrosit Da- ğılım Genişliği (RDW) ile zayıf pozitif korelasyon gözlenirken (r=0.407; p=0.006), diğer parametreler ile istatistiki bir korelasyona sahip değildi.

Sonuç: Bulgularımız, diyabet ve obezite gruplarındaki Tükenmişlik Sendromu ile hema- tolojik parametreler arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir. Bununla beraber di- ğer anemi parametrelerinden önce anormalleşen RDW ile pozitif korelasyon önemli gibi görünmektedir. Daha uzun hastalık süresine sahip ve daha fazla sayıda bireyden oluşan çalışmaların planlanması yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Tükenmişlik sendromu, Diyabet, Hematolojik parametreler

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to examine the relationship between fatigue syndrome and haematological parameters in obese and Type 2 diabetic patients.

Material and Methods: Patients admitted to the Obstetrics and Gynaecology Clinic was enrolled into the study. There were 15 patients with Type 2 Diabetes, 14 people with obesity and 15 healthy controls. Fatigue syndrome scores were determined by Psychiatry Department. Hematologic parameters and ferritin levels were assayed from blood samples. ANOVA test was used for statistical analyses of blood parameters between groups and Mann Whitney U test was used for fatigue syndrome scores between groups. Spearman rank correlation coefficients examined the relationships between the fatigue syndrome scores and other parameters

Results: Fatigue syndrome scores were higher in patients with Type 2 Diabetes compared with obesity and control groups (p<0.001). There was a weak positive correlation between fatigue syndrome scores and Red Cell Distribution Width (RDW) (r=0.407; p=0.006). However, there was no statistical correlation between fatigue syndrome scores and other parameters.

Conclusion: Our findings suggest that there was no relationship between fatigue syndrome and haematological parameters in diabetes and obesity groups. However, positive correlation of fatigue syndrome scores and RDW, which becomes anomalous before any other anemia parameters, seems to be important. Studies with longer duration of disease with much more patients were needed.

Key words: Fatigue syndrome, Diabetes, Haematological parameters.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,904 Tekil Ziyaretçi