Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.128-131
SERVİKSİN KAVERNÖZ LENFANJİOMASI Cavernous Lymphangioma of the Uterine Cervix Asuman KİLİTCİ, Fahri YILMAZ, Bülent DURAN ÖZET Lenfanjiyomlar lenfatik sistemin nadir görülen benign proliferasyonlarıdır. Genel olarak üç tip kabul edilmiştir: sirkumskriptum (ya da kapiller), kavernöz ve kistik. Biz 54 yaşındaki kadında servikste kavernöz lenfanjioma olgusunu sunuyoruz. 54 yaşındaki kadın kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvurdu. Uterine myoma nedeniyle, total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo- ooferektomi uygulandı. Ameliyat materyali patoloji bölümüne gönderildi. Makroskopik değerlendirmede, serviks kesit yüzeyinde çok sayıda siyahımsı renkte kavitasyonlar ortaya çıktı. Mikroskobik incelemede, lenfatik sıvı içeren kavernöz lenfatik alanlardan oluşan kavernöz lenfanjiom gözlendi. İmmünhistokimyasal olarak, faktör VIII, CD34, SMA, D2-40 lenfatik endotelinde pozitifti. Kavernöz lenfanjiyom, kadınlarda servikste görülmesi nadir bir lezyondur. Bizim olgumuzda olduğu gibi, serviks ya da kadın genital sistemde başka bir bölgenin vasküler lezyonları histerektomi materyallerinde tesadüfen tespit edilebilir. Anahtar Sözcu¨kler: Lenfanjioma; Uterine serviks; Genital trakt. ABSTRACT Lymphangiomas are rare benign proliferations of the lymphatic system. Three types are generally acknowledged: circumscriptum (or capillary), cavernous, and cystic. We present a case of cavernous lymphangioma of the cervix in a 54-years-old female. A 54-years-old woman presented to the department of obstetrics and gynecology. For uterine myoma, she underwent total abdominal histerectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. Operation material was sent to pathology department. Macroscopic evaluation revealed, cut surface of cervix was blackish and had many cavities. Microscopic examination showed cavernous lymphangioma; composed of cavernous lymphatic spaces which contain lymphatic fluid. Immunhistochemically, factor VIII, CD34, SMA, D2-40 were positive in lymphatic endothelium. Cavernous lymphangioma is a rare lesion in the cervix of females. To our knowledge, this is one of the few cases documented in literature. As our case, vascular lesions of cervix or another site of female genital tract can be detected coincidentally at histerectomy materials. Keywords: Lymphangioma; Uterine cervix; Genital tract.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,725 Tekil Ziyaretçi