Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.109-113
DENEYSEL AKUT PANKREATİT MODELİNDE GELİŞEN AKCİĞER HASARINA TEMPOL’ÜN ETKİSİ The Effects of Tempol on Lung Injury in A Model of Experimental Acute Pancreatitis Faruk Önder AYTEKİN ÖZET Amaç: Akut pankreatitte gelişen akciğer hasarına Tempol’ün etkisi araştırıldı. Yöntem: 30 adet rat üç gruba ayrıldı ( n=10). Grup I (Kontrol grubu): Laparotomi ve bilio-pankreatik kanal hazırlığı yapıldı. Grup II (Akut pankreatit grubu):Bilio-pankreatik kanal bağlanarak akut pankreatit ve akciğer hasarı oluşturuldu. Grup III (Tedavi grubu): Bilio-pankreatik kanal bağlandı ve Tempol verildi. Her üç grupta da akciğer dokusunun ıslak/kuru ağırlık oranı, akciğer dokusu miyeloperoksidaz aktivitesi ve malondialdehit seviyesi ölçüldü. Bulgular: Grup II ve III de ıslak/kuru ağırlık oranında, miyeloperoksidaz aktivitesinde ve malondialdehit miktarında artış kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.0001). Grup III de ıslak/kuru oranında azalma, miyeloperoksidaz aktivitesinde ve malondialdehit seviyesinde düşme görüldü. Fakat bu değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Sonuç: Literatürde Tempol’ün deneysel iskemi-reperfüzyon ve sepsis modellerinde gelişen uzak organ hasarı üzerine olumlu etkileri bildirilmiştir. Çalışmamızda oluşturulan pankreatite bağlı akciğer hasarında Tempol’ün kısmen etkili olduğu, fakat bu etkinin literatürde yer alan iskemi-reperfüzyon ve sepsis modellerine göre çok daha sınırlı kaldığı görülmekledir. Bu da pankreatite bağlı akciğer hasarının oluşum mekanizmasında etkili başka faktörlerin de olabileceğini düşündürmektedir. Bu konuda altta yatan mekanizmaları aydınlatmak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Sözcu¨kler: Akut pankreatit; Akciğer hasarı; Tempol ABSTRACT Background: Acute pancreatitis. especially in the severe form, is a well-known disease causing both local intra- abdominal and remote organ disturbances, including lungs. As a membreane-permeabl radical scavenger,Tempol was previously shown to attenuate the tissue damage after isehemia-reperfusion and sepsis . Here, we examined the effects of Tempol on pulmonary injury in a rat acute pancreatitis model. Methods: Thirty male Wistaı-Albino rats underwent median laparotomy and randomized into three groups: Group I (control) bilio-pancreatic duct was dissected but not ligated (n=10), group II (acute pancreatitis group) bilio-pancreatic duct was ligated (n=10), and group III (Tempol treated group) Tempol 30 mg/kg intravenously was injected following bilio-pancreatic duct ligation (n=10). After observation time (48 hours) animals were killed and level of malondialdehyde ,myeloperoxidase activity together with tissue wet/dry ratio in the lung parenchyma were assessed and compared. Results: There was a statistically significant increase in the quantity of malondialdehyde, myeloperoxidase activity and tissue wet/dry ratio of lungs in the acute pancreatitis group when compared to the control group. Treatment of animals with Tempol partly reduced the pulmonary injury characterized by increased tissse wet/dry ratio, level of malondialdehyde and myeloperoxidase activity. But this reduction was not found to be statistically significant. Conclusion: Beneficial effects of Tempol in preventing pulmonary injury following experimental models of sepsis and isehemia-reperfusion have been reported previously. In our model of experimental acule pancreatitis, Tempol showed some attenuating effect on pulmonary injury despite it was limited when compared to that of ischemia- reperfusion and sepsis models. This result suggests that some other confounding factors may be involved in the mechanisms of pulmonary injury related to acute pancreatitis. We believe that further detailed studies are needed to elucidate the exact mechanisms of that injury. Keywords: Stroke; Pediatric; Acute ischemia; Headache
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 530,666 Tekil Ziyaretçi