Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.99-108
YÜKSEK RİSKLİ VE DÜŞÜK RİSKLİ ENDOMETRİUM KANSERLERİ HASTALARDA İLERİ YAŞ KÖTÜ PROGNOSTİK BİR FAKTÖR MÜDÜR? Is Advanced Age a Poor Prognostic Factor In High Risk and Low Risk Endometrial Cancer Patients? Mehmet GÖKÇÜ, Selçuk ERKILINÇ, Ulaş SOLMAZ, Mustafa BAĞCI, Orhan TEMEL, Tuğba KARADENİZ, Muzaffer SANCI ÖZET Amaç: Yüksek riskli ve düşük riskli endometrium kanserinde ileri yaşın sağkalım üzerine etkisini araştırmak Metod: 1995-2015 yılları arasında düşük riskli 759, yüksek riskli 139 endometrium kanseri hastası çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, cerrahi tedavi verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Yaşın sağkalım üzerine etkisinin araştırılması için Univariate ve multivariate regresyon analizi yapıldı. Bulgular: Düşük riskli ve yaşlı hastalarda genç hastalarla karşılaştırıldığında dış myometrial invazyon, radyoterapi, lefovasküler invazyon anlamlı olarak daha fazlaydı. Yüksek riskli yaşlı hastlarada sadece radyoterapi oranı yüksek bulundu. Yüksek riskli düşük riskli hastalarda ileri yaş total sağkalım için bağımsız bir risk faktörü olarak bulundu Sonuç: Hem yüksek riskli hem de düşük riskli endometrium kanserli hastalarda ileri yaş olumsuz prognostik bir faktör olarak bulunmuştur Anahtar Sözcu¨kler: Endometrium kanseri; Düşük risk; Yüksek risk; İleri yaş ABSTRACT Objective: To evaluate the effect of advanced age on high risk and low endometrial cancer patients. Methods: A total of 759 patients with type I endometrial cancer and 139 patients with type II endometrial cancer between January 1995 to December 2015 were included to the study. High risk and low risk patients were devided into two groups according to age. Demographic data, surgical treatment, adjuvant treatment and survival characteristics were compared between age groups in high risk and low risk patients. To detect the independent hazard of the variables on survival univariate and multivariate Cox regression analysis was performed. Results: Outer ½ myometrial invasion, adjuvant radiotherapy, LVSI, tumor diameter were significantly higher in advanced age groups in low risk patients. Admission of adjuvant radiotherapy was the only parameter that differed between older and younger age groups in high risk patients. Both disease free survival and overall survival were higher in younger low risk patients. Overall survival was longer in high risk and younger age patients, but disesase free survival was similar. Multivariate Cox-regression analysis revealed that advanced age was a significant independent hazard for overall survival both in high risk and low risk endometrial cancer patients (HR:1.94, 95% CI:1,0-3,4). Conclusion: Our study suggested that advanced age was a poor prognostic factor both for low risk and high risk endometrial cancer patients. Keywords: Endometrial cancer; High risk; Low risk; Advanced age
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,762 Tekil Ziyaretçi