Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.87-91
TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ SONRASI GELİŞEN İATROJENİK PNÖMOTORAKS YÖNETİMİ Management of Iatrogenic Pneumothorax, Following Transthoracic Needle Aspiration Biopsy H.Volkan KARA, Ezel ERŞEN, Burcu KILIÇ, Selim BAKAN, Akif TURNA ÖZET Amaç: Pnömotoraks Trans Torasik İğne Aspirasyon Biopsisinin (TTIAB) en sık komplikasyonudur. Tedavisinde konservatif takip ve göğüs tüpü uygulamasının yeri tartışılmakta ve tercihler farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı TTIAB sonrası pnömotoraks tedavisini farklı yaklaşımlarla değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif kesitseldir. Ocak 2016 ve Aralık 2017 arası TTIAB sonrası gelişen pnömotoraks vakaları incelenmiştir. Pnömotoraks tedavisi için: yüksek akım (8-10 lt nazal oksijen) ile konservatif ve göğüs tüpü yerleştirmesini kullanarak oluşturduğumuz 3 tedavi protokolü pnömotoraks yüzdesine göre uygulayıp sonuçları değerlendirilmiştir. Bulgular: Toplamda 187 hastaya akciğerdeki kitle lezyon tespiti ve malign hastalık öntanısıyla TTIAB işlemi uygulandı. Hastaların 24 ünde (%12,8) işlem sonrası pnömotoraks tespit edildi. Tanımladığımız protokoller kullanılarak toplamda 9 hastada (%37,5) göğüs tüpü yerleştirildi. On beş hasta (%62,5) konservatif ( yüksek akım nazal oksijen ile) tedavi edildi. Ortalama hastane kalış süresi tüm çalışma grubu için 3,2 gün idi . Hastalarda mortalite yada morbidite izlenmedi Sonuç: TTIAB sonrası iatrojenik pnömotoraks riski mevcuttur. Pnömotoraks yüzdesine göre oluşturduğumuz 3 protoke dayalı algoritmamız basit olarak uygulanabilir ve sonuçları başarılıdır. Bu hastaların yakın takibi ve gerektiğinde acil göğüs tüpü yerleştirilebilmesi için multidisipliner takım çalışmasına ihtiyaç vardır. Anahtar Sözcu¨kler: Iatrojenik; Pnömotoraks; Trans torasik iğne aspirasyon biopsi; Girişimsel radyoloji ABSTRACT Purpose: Pneumothorax is the most common complication following Trans Thoracic Needle Biopsy (TTNB). The treatment plan choice is either conservative treatment with high flow (8-10 lt) nasal oxygen and surgical treatment with chest tube is still varying. The aim of this study to evaluate the treatment plans for pneumothorax after TTNB and efficacy different treatment approaches Patients and Methods: This is a retrospective cross-sectional study. Patients with pneumothorax following TTNB between January 2016 and December 2017 are evaluated. According to the size of the pneumothorax, we have created 3 treatment protocols consisting of follow up with high flow (8-10 lt) nasal oxygen and –or chest tube insertion . The results were analyzed Results: There were 187 patients who had CT guided TTNB for diagnosis of a lung mass. Of those 24 patients (12,8%) had pneumothorax following the procedure. Overall 9 patients needed chest tube (37,5 %) The mean hospitalization for the whole group was 3,2 days There was no mortality or morbidity in the study group. Conclusion: Pneumothorax following TTNB may be seen.Our algorithm of 3 protocols depending on the size of pneumothorax is simple to use and results successful.There is a need for a multidisciplinary teamwork, close follow up and preparation for urgent chest tube insertion. Keywords: Iatrogenic; Pneumothorax; Transthoracic needle aspiration biopsy; Interventional radiology
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 530,668 Tekil Ziyaretçi