Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.76-82
TALAR OSTEOKONDRAL DEFEKTLERDE ŞEKİLLENDİRİLMİŞ METAL TALAR İMPLANT UYGULAMASI Result of Partial Resurfacing Implant Ostecondral Lession as a Treatment of The Talus Murat ÇALBIYIK ÖZET Amaç: Osteokondral lezyonlar (OKL) posttravmatik veya gelişimsel olarak ortaya çıkabilen, eklem yüzeyindeki hiyalin kıkırdağın ve subkondral kemiğin hasarıdır. Primer tedavi talus osteokondral defektlerin artroskopik debritmanı ve kemik iliği stimulasyonudur. Özellikle başarısız primertedaviden sonra, cerrahi bir sorun olmaya devam etmektedir. Medialtalar çatının büyük lezyonlarının tedavisinde şekillendirilmiş artiküler implant(ŞAİ) (HemiCAP, Artrosurface) bir tedavi alternatifidir. Bu çalışmanın amacı, daha önce cerrahi tedavi ile başarısız olmuş medialtalar kubbenin OKL’ları için ŞA İimplantasyonundan sonra klinik sonuçları incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada OKL tanısı ile tedavi edilen artroskopik debritman kemik iliği stimülasyonu sonucu başarısız olanveya 50 yaş üstü primer OKL lezyonu nedeni, Haziran 2011-Haziran 2015 tarihleri arasında tedavi edilen ve ŞAİ yapılan 7 si erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 17 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar preoperatif ve postoperatif olarak takiplerinde dinlenme ve yürüme sırasında VAS ağrı skoru, AOFAS skorlaması, radyolojik olarak implant gevşemesi, osteotomi hattında pseudoartroz, malunion ve osteoartrit gelişimi değerlendirildi. Bulgular: Ortalama yaş 49.5±10.3(29-68) dır. Takip süresi 44.2±11.7(24-63) aydır. VAS ağrı skoru dinlenme sırasında preoperatif dönemde 1.4±1.2 (0-4) tespit edilmiş iken postoperatif birinci yıl sonunda 0.5±0.7 (0-2) yürüme sırasında ise preoperatif dönemde 6±1.4(3-8) 1 yıl sonunda 1±0.7(0-2) olarak tespit edildi. AOFAS preoperatif olarak değerlendirildiğinde 67.3±12.1(38-80) postoperatif 1 yılda 92.5±9.2(68-100) tespit edildi. Tüm hastalarda osteotomi hattında kaynama görüldü. 1 hastada yara yerinde yüzeyel enfeksiyon izlendi, 1 hastada ise osteotomi hattında kullanılan tespit vidasının uzunluğu nedeni ile erken dönemde implant çıkarılmış ve 1 hastada osteotomi hattında bioabsorbable vida tespit için kullanılmış ve stabiliteden dolayı grafideki konsolidasyon geç tespit edilmiş ve herhangi bir komplikasyon gelişmeden kaynama izlenmiştir. 1 hastanın takiplerinde tibial yüzeyde subkondral skleroz tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmanın sonucu olarak metalik implantasyon tekniği medial çatı OKL tedavisinde başarılı bir cerrahi prosedürdür. Primer tedavinin başarısız olduğu durumlarda ve 50 yaş üstündeki vakalarda ayak bileği artrodezi, ayak bileği artroplasti cerrahi seçeneklerinden önce tercih edilebilecek bir cerrahi yöntemdir. Anahtar Kelimeler: Talus; kıkırdak; Talus kist; HemiCAP; Artikülerimplant ABSTRACT Objectives: Osteochondral lesions (OCL) are the damage of the hyaline cartilage and subchondral bone on the joint surface, which may develop posttraumatically or developmentally. Primary treatment is arthroscopic debridement of the talus osteochondral defects and bone marrow stimulation. Especially after the failure of the failed primer, surgery remains a problem. Resurfacing articular implant (HemiCAP, Artrosurface) shaped in the treatment of large lesions of the medial talar roof is an alternative treatment. The purpose of this study was to examine the clinical results after HemiCAP implantation for the OCLs of the medialtalar dome, which had previously failed with surgical treatment. Material and Methods: In this study, were trospectively analyzed 17 patients who under went arthroscopic debridement bone marrow stimulation treated with OKL diagnosis, or who were treated between June 2011 and June 2015, and who were treated with a primary OCL lesion over 50 years of age and 7 men and 10 women. Patients were evaluated preoperatively and postoperatively during rest and walking on VAS pain score, AOFAS score, radiologically implant relaxation, pseudoarthros is of osteotomyline, malunion and osteoarthritis.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,750 Tekil Ziyaretçi