Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.65-70
MTUS1 TÜMÖR BASKILAYICI GEN VE ONUN ANA TRANSKRİPT VARYANTI ATIP3A’NIN U2OS VE MCF-7 HÜCRELERİNDE PAKLİTAKSEL KAYNAKLI NEGATİF REGÜLASYONU Paclitaxel-induced Negative Regulation of MTUS1 Tumor Suppressor Gene and its Major Transcript Variant ATIP3a in U2OS and MCF-7 Cells Önder YUMRUTAS ÖZET Artan kanıtlar, MTUS1’in meme, yumurtalık, pankreas, kolon kanseri gibi çeşitli malignitelerde düşük seviyelerde eksprese edildiğini göstermiştir. Ayrıca, fonksiyonel çalışmalar, ATIP1 ve ATIP3a/b’nin, tümör baskılayıcı aktivitelere sahip olan MTUS1’in iki büyük splice varyantı olduğunu göstermektedir. ATIP3’ün bir mikrotübül ilişkili protein bölgesine sahip olduğu, mikrotübüllerle birlikte lokalize olduğu ve mikrotübül dinamiğinin düzenlenmesinde rol alarak uzamış mitoza yol açtığı rapor edilmiştir. Buna ek olarak, paklitaksel, çeşitli kanser tiplerinde güçlü etki gösteren ve mikrotübüllerin oluşumunu indükleyen ve bozulmasını engelleyen güçlü bir antineoplastik ajantır. Dolayısıyla, bu çalışmada tümör baskılayıcı MTUS1 ve MTUS1’in majör transkript varyantı olan ATIP3’ün paklitaksel ile indüklenmiş mikrotübül stabilizasyonu ve hücre ölümündeki rolününün araştırılması amaçlanmıştır. Paklitakselin aktif dozunu saptamak için, MCF-7 ve U2OS hücrelerinin hücre canlılığı, MTT hücre canlılığı testi kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, toplam MTUS1 mRNA ve ATIP3 mRNA’nın gen ekspresyonundaki değişiklikler, real-time PCR metodolojisi kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, MTUS1 ve ATIP3 ekspresyonun, MCF- 7 hücrelerinde paklitaksel uygulaması sonrasında azaldığı tespit edilmiştir. MTUS1’in ekspresyon seviyeleri U2OS hücrelerinde de azalmıştır, ancak ATIP3’ün seviyesi artmıştır. Ancak, bu değişiklikler istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak, paklitaksel U2OS ve MCF-7 kanser hücrelerinde MTUS1 tümör baskılayıcı geni ve MTUS1’in majör transkript varyantı olan ATIP3’ü negatif yönde düzenlemektedir. Bu sonuçlar MTUS1 ve protein ürünü olan ATIP3’ün mikrotübül dinamiğinin düzenlenmesinde rol oynayabileceğini göstermiştir. Anahtar kelimeler: ATIP; Cancer; İkili fonksiyon; MTUS1; MTSG1; Tümor Supresör ABSTRACT Accumulating evidence proposes that MTUS1 was expressed at low levels in a variety of malignancies such as breast, ovarian, pancreas, colon cancers. Also, functional studies indicate that ATIP1 and ATIP3a/b are the two major splice variants of MTUS1 which possess tumor suppressor activities. ATIP3 was shown to bear a microtubule-associated domain and is localized in association with microtubules and interfere with the microtubule dynamics and leads to prolonged mitosis. In addition, paclitaxel is a talented antineoplastic agent which shows potent activity on various types of cancers and induces the assembly of microtubules and inhibits their disassembly. Accordingly, in this study, we aimed to examine the key role of tumor suppressor MTUS1 and its major transcript variant ATIP3 in paclitaxel-induced microtubule stabilization and cell death. To determine active dose of paclitaxel, cell viability of MCF-7 and U2OS cells was determined by using MTT cell viability assay. Also, gene expression changes of total MTUS1 and ATIP3 mRNAs were determined by using real-time PCR methodology. As a result, the expression of MTUS1 and ATIP3 was lowered in response to paclitaxel in MCF-7 cells. Expression levels of MTUS1 were also reduced in U2OS cells but ATIP3 was increased. However, these changes were statistically insignificant. In conclusion, paclitaxel is inducing negative regulation of MTUS1 tumor suppressor gene and its major transcript variant ATIP3a in U2OS and MCF-7 cells and they might be involved in the regulation of microtubule dynamics Key words: ATIP; Cancer; Dual functions; MTUS1; MTSG1; Tumor Suppressor
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,718 Tekil Ziyaretçi