Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.54-58
MALİGN TİROİD TÜMÖRLERİNİN EPİDEMİYOLOJİK VE HİSTOMORFOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ Epidemiological and Histomorphological Evalualtion of the Malignant Thyroid Tumors Payam HACISALİHOĞLU, Elbrus ZARBALİYEV ÖZET Amaç: Tiroid papiller karsinomu genellikle genç erişkinlerde görülen bir tümör olup pik insidansı 3. ve 6. dekadlardadır. Yaş artışı prognozu olumsuz etkileyen en önemli faktördür. Bu çalışmada tiroidin malign tümörlerinin epidemiyolojisini, histomorfolojik özelliklerini ve 60 yaş üzeri tiroidektomili hastalarda papiller tiroid karsinomu görülme oranını belirlemeyi amaçladık Materyal-metod: Ocak 2014-Ocak 2018 arasında merkezimizde incelenmiş tüm tiroidektomi materyalleri retrospektif olarak incelendi. Malign tanı almış olgular çalışmaya dahil edildi. Hasta yaşı, cinsiyeti, tümör çapı, tümör görülme oranı kriterleri esas alınarak epidemiyolojik veriler belirlendi. Tümörlerin histomorfolojik parametreleri incelendi ve 60 yaş üzeri hastalarda tiroid papiller karsinom görülme sıklığı saptandı. Bulgular: Toplam 135 adet tiroidektomi operasyonu geçirmiş olgunun 92’si (%68) benign, 43’ü (%32) malign tanı almıştır. 39 olguda (%91) tanı papiller karsinom ve papiller mikrokarsinom iken 3 olgu (%7) medüller karsinom, 1 olgu (%2) folliküler karsinom tanısını almıştır. Olguların büyük bir çoğunluğunu (n=23; %59) foliküler varyant, 11 tanesini (%28) klasik varyant, 5’ini (%13) onkositik varyant papiller karsinom oluşturmaktadır. Toplam 29 adet 60 yaş ve üzerindeki hastanın 24’ü (%83) kadın, 5’i (%17) erkektir. Hastaların 22’sinde (%76) tanı benign; 7’sinde (%24) ise tanı maligndir. Benign tanı alan hastalarda en sık görülen lezyon multinodüler guatr’dır (MNG), (n= 19, %86). Malign tanı alan 60 yaş ve üzeri hastaların tümünün tanısı papiller karsinomdur Sonuç: Çalışmamızda, tiroidektomi operasyonu geçirmiş 60 yaş ve üzeri malign tanı alan hastalar, tüm malign tanı alan hastaların %16’sını oluşturmaktadır ve hastaların %100’ünde tanı papiller karsinom ve papiller mikrokarsinomdur. Çalışmamızın sonuçları, literatürdeki önceden yapılmış çalışmalarla uyumludur. Anahtar Sözcu¨kler: Tiroidektomi; Tiroid; Malign; Karsinom; Epidemiyoloji ABSTRACT Aim: Thyroid papillary carcinoma is a tumor which is generally seen in young patients. Its peak incidence is at the 3rd and 6th decades. Increase in age is the most important factor which adversely affects the prognosis. In the present study, we aimed to determine the epidemiological data and the histomorphological charactheristics of the malignant tumors of thyroid and to determine the incidence of thyroid papillary carcinoma in patients over 60 years of age. Materials and method: We retrospectively reevaluated all of the pathology reports of all patients who has underwent thyroidectomy between January 2014 and January 2018 in our center. The cases with malignant diagnosis were included in the study. The epidemiological data were determined including the criteria of patient age, gender, greatest tumor diameter and malignancy rates. The histomorphological parameters of the tumors of the cases with papillary carcinoma were evaluated and the incidence rate of thyroid papillary carcinoma in patients over 60 years of age was determined. Results: The pathology results of 92 of 135 thyroidectomy cases were benign (68%) whereas that of 43 patients (32%) were malignant. The diagnoses of 39 cases were papillary carcinoma and papillary microcarcinoma (91%) whereas 3 cases (7%) had the diagnosis of medullary carcinoma; one case (2%) had the diagnosis of follicular carcinoma. Most of the papillary thyroid carcinoma cases were follicular variant (n=23; 59%) whereas 11 cases (28%) were classical variant and 5 cases were oncocytic variant papillary carcinoma. The number of cases with the age over 60 was 29. Twenty four of them were female (83%) and 5 of them were male (17%). The pathological diagnoses of 22 patients were benign (76%) whereas 7 patients had malignant diagnoses (24%). The most common benign lesion was multinodular goiter (n= 19, 86%). All of the malignant cases had the diagnoses of papillary carcinoma. Conclusion: In our study, patients with age over 60 years, who had thyroidectomy with malignant diagnoses consisted 16% of the overall patients with malignant diagnoses. 100% of the patients with age over 60 years had the diagnoses of papillary carcinoma and microcarcinoma. The results of our study is in consistence with the previous studies in the literature. Keywords: Thyroidectomy; Thyroid; Malign; Carcinoma; Epidemiology
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 530,672 Tekil Ziyaretçi