Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.40-45
KORONER ANJİOGRAFİ LABORATUVARINA SEVKİ YAPILAN HASTALARDA; DEPRESYON, ANKSİYETE VE KORONER ARTER HASTALIĞI CİDDİYETİ İLİŞKİSİ The Relation Between Anxiety, Depression and Severity of The Coronary Artery Disease Among The Patients Referred to Coronary Angiography Laboratory Süleyman AKKAYA, Cegerğun POLAT, Hüseyin EDE, Önder ÖZTÜRK ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, koroner anjiyografi (KAG) laboratuvarına sevk edilen hastalarda koroner arter hastalığı (KAH) varlığının anksiyete ve depresyon gibi psikolojik bozuklıuklar ile ilişkisini değerlendirmektir. Yöntem ve Gereç: Koroner anjiografi yapılan 163 hasta ardışık olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların sosyodemografik özellikleri, kardiyovasküler risk faktörleri, klinik özellikleri ve mevcut kullandığı ilaçları kaydedildi. Koroner anjiyografi sonrası anksiyete ve depresyon seviyeleri, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğine (HADÖ) göre incelendi. KAH ciddiyetini sınıflamak için KAG sonuçlarına göre hastalar aşağıdaki gibi sınıflandırıldı: perkütan koroner girişim (PKG); koroner by-pass greftleme (CABG); non-kritik koroner lezyonlar; normal koroner arterler. Sosyodemografik özellikler, klinik özellikler, koroner arter ciddiyeti HAD ölçümleriyle uygun biçimde karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 62 kadın hasta (%38) dahil edildi. 62 hastaya PKG uygulanıken 30 hasta CABG’ye gönderildi. 55 hastad non-kritik KAH varken 12 hastada normal koroner arterler (yavaş akım dahil) mevcuttu. Sosyodemografik faktörler arasında sadece kadın hastalar, düşük gelirli hastalar veya uyku sorunu olan hastalar sırasıyla erkek hastalara, yüksek geliri olan hastalara veya uyku sorunu olmayanlara kıyasla daha yüksek HAD değerlerine sahipti. Sosyodemografik özellikler, kardiyovasküler risk faktörleri, klinik özellikler ve KAG sonuçlarını içeren çok değişkenli regresyon analizinde, anksiyete için sadece uykusuzluk varlığı (ß=0,243; p<0,05) ve KAG sonuçlarının (ß=0,202; p<0,05) bağımsız değişken olduğu bulunurken buna karşın depresyon için sadece yaş bulundu. Sonuç: Çalışmada KAH’nin hastaların anksiyete seviyeleri ile ilişkili olabileceğini bulduk. Anahtar Sözcu¨kler: Anksiyete; Depresyon; Koroner anjiyografi; Koroner arter hastalığı ABSTRACT Objective: The objective of this study was to evaluate the relationship of psychological disorders such as anxiety and depression with presence of coronary artery disease (CAD) among patients referred to coronary angiography (CAG) laboratory. Material and Methods: One hundred sixty three patients undergone CAG were consecutively included in the study. Sociodemographic features, cardiovascular risk factors, clinical features and current medications were recorded for all patients. The levels of anxiety and depression were examined according to Hospitalized Anxiety and Depression (HAD) measurements following coronary angiography (CAG). According to CAG results, the subjects were grouped to classify the severity of CAD as follows: percutaneous coronary intervention (PCI), coronary bypass grefting (CABG), non-critical coronary lesions, normal coronary arteries. Sociodemographic features, clinical features, severity of coronary artery disease were compared with HAD measurements accordingly. Results: The study included 62 female patients (38%). 62 patients were undergone for PCI, 30 patients were referred to CABG while 55 patients had non-significant CAD; 12 patients has normal coronary arteries (including slow flow). Among sociodemographic factors, only female patients, patient with low income or insomnia had significantly higher HAD values compared to male, high income or without insomnia respectively. In multivariate regression analysis including sociodemographic features, cardiovascular risk factors, clinical features and CAG results, only presence of insomnia (ß=-0.243; p<0.05) and CAG results (ß=0.202; p<0.05) was found to be significant independent variables related to anxiety while only age was found significant for depression. Conclusions: The study found that CAD can be related to anxiety level of patients. Keywords: Anxiety, Depression, Coronary angiography, Coronary artery disease
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,752 Tekil Ziyaretçi