Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ08.2013.62-65

ABDOMİNAL AORT VE İLİAK ARTER ANEVRİZMA KOMPRESYONUNA SEKONDER GELİŞEN HİDROÜRETERONEFROZLU OLGUNUN, MR ÜROGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ : OLGU SUNUMU

Evaluation of Hydronephrosis with Abdominal Aort and Iliac Artery Aneurysm by Using mr Urography : Case Report

Serhat Tanık, Kürşad Zengin, Mesut Gürdal, Aylin Okur, Betül Zengin

ÖZET
Arteriyel anevrizma tanısı sosyoekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, ar- tan sıklıkla konabilmektedir. İliak anevrizmalar, üreterlere olan anatomik komşulukları nedeniyle, üriner sistem obstruksiyonuna neden olabilmektedir. Abdominal aort ve iliak arter anevrizma kompresyonu sonucu oluşan tek taraflı üreter obstruksiyonlu, böbrek yetmezliği bulunan   olgunun magnetik rezonans (MR) ürografi ile değerlendirilmesini sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Aort anevrizmasi, Abdominal, Iliak arter, Ürografi

SUMMARY
With increasing socio-economic and technological development, arterial aneurysms are more frequently diagnosed.   Due to anatomical neighborhood with ureters, iliac aneurysms can cause urinary system obstruction. We report a case with unilateral hydroureteronephrosis and renal failure as a result of abdominal aorta and iliac artery aneurysm evaluated by magnetic resonance (MR) urography.

Key words: Aortic aneurysm, Abdominal, Iliac artery, Urography

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,093 Tekil Ziyaretçi