Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.30-34
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ÇOCUK VE ERGENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Child and Adolescents who Attempted Suicide Murat DOĞAN, Selcan ÖZTÜRK,Feyza ESEN, Esra DEMİRCİ,Mehmet Adnan ÖZTÜRK ÖZET Amaç: İntihar gençlerde en sık ölüm nedenlerindendir ve sıklığı giderek artmaktadır. Bu araştırmanın amacı, intihar girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerin ruhsal tanıları ile klinik ve demografik özelliklerinin saptanmasıdır Yöntem: Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Servisine intihar girişimi nedeniyle başvuran 18 yaş altı çocuk ve ergenler retrospektif olarak incelenmiştir Bulgular: İntihar girişiminde bulunan 50 olgunun 42’si (%84) kız ve 27’si (%54) 14-16 yaş aralığındaydı. Yüksek doz ilaç alımı en yaygın intihar girişimi yöntemiydi (%96). Girişimde bulunanların % 82’sinde ruhsal bozukluk saptandı. En sık belirlenen ruhsal bozukluklar yaygın anksiyete bozukluğu, majör depresif bozukluk, davranım bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluktu. İntihar girişimi için en sık tetikleyici faktör aile içi problemlerdi. Olguların % 8’inde hala ölüm isteği mevcuttu. Sonuç: Çalışmamıza göre ergenlerde intihar girişiminde psikiyatrik hastalıklar, aile içi problemler, karşı cinsle ilgili sorunlar, sosyoekonomik durum, okul başarısı gibi faktörler etkilidir. İntihar girişimleriyle ilgili risk faktörleri belirlenmelidir. İntihar riski olan ergenler daha yakından takip edilmelidir. Anahtar Sözcu¨kler: Çocuklar; Demografik özellikler; İntihar girişimi; Psikiyatrik tanı. ABSTRACT Aim: Suicide is the most common cause of death in young people and the incidence is increasing day by day. The aim of this study was to investigate psychiatric diagnoses, clinical and demographic characteristics of children and adolescents who attempted suicide. Materials and Methods: Patients admitted to Erciyes University Pediatric Emergency Department between January and December 2017 due to suicide attemption were evaluated retrospectively. Results: 42 (84%) of the 50 suicide attempts were girls and 27 (54%) were between the ages of 14-16. Drug overdose was the most common way of attempting suicide (100%). Psychopathology was diagnosed in 82 % of these patients. The most frequent psychiatric disorders were generalized anxiety disorder, major depressive disorder, conduct disorder and obsessive-compulsive disorder. The most frequent trigger factor for suicide was family problems. In 8% of the cases, there was still a deathwish. Conclusion: According to our study, factors such as psychiatric illnesses, family problems, sexual problems, socioeconomic status, school success in adolescents are effective in suicide attempts. Risk factors for suicide attempts should be determined. Adolescents at risk of suicide should be monitored more frequently. Keywords: Children; Demographic features; Suicide attempt; Psychiatric diagnosis.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,768 Tekil Ziyaretçi