Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.16-23
DİSLEKSİLİ ÇOCUKLARDA EV OKURYAZARLIK ORTAMI VE AKTİVİTE RUTİNLERİ* Home Literacy Environment and Occupational Routines in Children with Dyslexia Gökçen AKYÜREK, Gonca BUMİN ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, disleksili çocukların aktivite rutinlerinde ev okuryazarlık ortamının rolünü incelemektir. Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Pediatri Ünitesi’ne gelen ve yaşları 6-12 (8,2±1,5) arasında değişen 158 çocuğun (55 kız) aileleri sosyal-demografik forma ve aktivite rutinlerini incelemek için yürütücü fonksiyonlar ve aktivite rutin ölçeği anketine cevap verdi. Demografik forma göre yaş ve cinsiyet, bireysel faktörler olarak sorulurken; ebeveynlerin eğitim ve istihdam durumu, “ev okuryazarlık çevresi” olarak sorulmuştur. Bulgular: Çoklu doğrusal regresyon analizine göre, bireysel ve çevresel faktörlerin yürütücü fonksiyonları yordamadığı bulunmuştur (p> 0,05). Sonuç: Disleksi nöro-gelişimsel bir problem olduğu için ev okuryazarlık ortamının etkisinin olmadığını düşünmekteyiz. Gelecekteki çalışmalar, disleksili çocukların savunmasız olduğu bilinen nöronal sistemlere farklı bireysel ve çevresel etkenlerin etkisini netleştirmeyi ve bilhassa bilişsel işlev üzerindeki etkisini açıklığa kavuşturmayı amaçlamalıdır. Anahtar Sözcu¨kler: Disleksi; Yürütücü fonksiyon; Çevre; Aile, Okur yazarlık ABSTRACT Objectives: The aim of this study is to analyze the occupational routines in children with dyslexia and the role of home environment in the occupational routines of children with dyslexia. Materials and Methods: 158 children (55 girls),aged between 6-12 years (8.2±1.5) from Hacettepe University Department of Occupational Therapy pediatric unit answered to a social-demographic form and executive function and occupational routines scale. According to the form, age and gender were asked as an individual factors while parent’s education and employment asked as an home literacy environment factors. Results: According to multiple linear regressions, neither individual nor environmental factors we predictor for executive functions (p>0.05). Conclusion: Since dyslexia is a neurodevelopmental problem, it may not influences by home literacy environment. Future study should aim to further clarify the effect of different individual and environmental factors on neuronal systems known to be defenseless for children with dyslexia and, in particular, to clarify its effect on executive and cognitive function. Keywords: Dyslexia; Executive functions; Environment; Family; Literacy
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,735 Tekil Ziyaretçi