Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.11-15
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN İNCELENMESİ The Evaluation of Forensic Cases Applied to the Orthopedics and Traumatology Outpatient Unit in a University Hospital Dilek YILDIRIM GÜRKAN, Ebru SÖNMEZ, Murat KORKMAZ ÖZET Amaç: Bu çalışma ortopedi ve travmatoloji polikliniğine başvuran adli olguları demografik özellikler, olay türleri ve takip açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışma 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihlerinde üniversitemiz hastanesi ortopedi ve travmatoloji polikliniğine başvuran, 115 olgunun dosyaları retrospektif olarak cinsiyet, medeni durum, olay türü, cerrahi gereklilik ve kırık bölgesi incelenerek tamamlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; ki kare ve fisher exact testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler sayı ve yüzde olarak sunulmuştur. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 115 vakanın 90 (%78.3)‘ının erkek olduğu, yaş ortalamasının 35.71±17.75 olduğu, 71 (%61.7) ‘inin evli olduğu belirlenmiştir. Polikliniğe başvurular da en fazla trafik kazası (40,%34.8), darp (32,%27.8) ve düşmenin (21,%18.3) görüldüğü ve 74 vakanın da (%64.3) olay sonrası cerrahi operasyon geçirmediği tespit edilmiştir. Yaralanan bölge açısından bakıldığında alt ekstremite (36,%31.3) ve üst ekstremite (28,%24.3) en fazla etkilenen bölgeler olarak bulunmuştur. Sonuç: Adli vakaların daha çok genç-orta yaş grubunda ve erkek olması, bu grubunun iş ve sosyal hayatta daha fazla yer alması ve Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması ile açıklanabilir. Adli vakaların olay türlerine bakıldığında en fazla trafik kazasının görülmesi, araç sayılarının artması, sürücülerin dikkatsiz ve kurallara uymaması, yolların kötü olması ve alkollü araç kullanılması trafik kazalarını artıran nedenler olarak düşünülebilir. Adli vaka özelliklerinin belirlenmesi adli olayları azaltma ve önlemede, eğitim çalışmalarında yol gösterici olacaktır. Anahtar Sözcu¨kler: Adli tıp; Ortopedi; Travmatoloji ABSTRACT Objectives: This study was carried out to evaluate the demographic features, event types and follow-up cases of orthopedic and traumatology policlinic cases. Material and Methods: One-hundred and fifty five subjects applied to orthopedics and traumatology outpatient unit of a university hospital were retrospectively included in the study between 1 January 2016 to 31 December 2016. In evaluating the data; chi square and fisher exact test were used. The data obtained are presented as numbers and percentages. Results: Of the study population (n=115), 90 cases (78.3%) were male. Average age of the subjects was 35.71±17.75 years. 77.4% of the subjects (n=89) were distributed between 19 to 64 years old. 71 cases (61.7%) were married at the time of the event. Most common reason for application to outpatient unit was traffic accident (n=40; 34.8%), followed by assault (n=32; 27.8%), fall (n=21, 18.3%) respectively. 74 cases (64.3%) were not undergone any surgical operation following the index event. In respect to the part of the body involved, lower extremities (n=36, 31.3%) and upper extremities (n=28, 24.3%) were the most commonly involved parts respectively Conclusion: It is very beneficial to obtain knowledge about properties of forensic cases to reduce and prevent forensic events and also it provides guidence for educational purposes. The reason of male gender and young-middle age dominances in forensic cases can be explained by demographic and socioeconomical structures of Turkey where has significant young population with male dominance in workforce and social life. Traffic accidents consisted of substantial number of the events. Increase in vehicle numbers, careless drivers who may not follow the rules and regulations, unproper conditions of the roads, alcohol usage during driving can be assumed as some reasons for high ratio of traffic accidents among forensic cases. Additionally, our institution is on international highway, thus it can be also a factor for this outcome. In conclusion, it is necessary to carry out further studies to detect the reasons and aspects of forensic cases. Keywords: Forensic medicine; Orthopedics; Traumatology
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,721 Tekil Ziyaretçi