Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2018.1-5
ACİL KOŞULLARDA ALT EKSTREMİTE ARTER HASTALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM A Novel Approach For Evaluation of the Lower Extremity Arterial Disease in Emergency Setting Hakan İMAMOĞLU, Nuri ERDOĞAN, Serap DOĞAN, Aydın TUNÇAY ÖZET Amaç: Alt ekstremitenin periferik arter hastalığı tanısı olan hastalarda Doppler US ile anterior ve posterior tibial arter distalindeki dalga formlarına bakarak proksimalde bulunabilecek stenozu ve/veya oklüzyonu tahmin etme konusundaki etkinliğini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çalışma periferik arteryel hastalığına ait klinik bulguları olan 131 hastaya ait 261 ekstremite üzerinde gerçekleştirildi. Her bir extremitede iki tip Doppler ultrason incelemesi yapıldı: 1. Pelvik arterlerden başlayarak anterior ve posterior tibial arterlerin distal kısımlarını içine alan eksiksiz inceleme; ve 2. yalnızca anterior ve posterior tibial arterlerin distal kısımlarını içine alan hızlı inceleme. Hızlı incelemedeki dalga formları üç başlık altında kategorize edildi: 1. Normal trifazik akım; 2. pulsus parvus et tardus (sistolik akselerasyon zamanı>200 ms); ve 3. ve önceki kategorilere uymayan arada kalan akım formları. Dalga formlarının okluzyon ve/veya ciddi stenozla ilişkisini araştırmak için Pearson ki-kare analizi ve Bonferroni düzeltmeli z testi kullanıldı Bulgular: Hızlı incelemede pulsus parvus et tardus saptanan hastaların hepsinde (n=38), arada kalan dalga formları saptanan hastaların ise (n=192) %43.2’sinde ciddi stenoz ve/veya oklüzyon saptandı. Normal trifazik akım saptanan hastaların (n=31) hiç birinde ciddi stenoz ve/veya oklüzyon yoktu. Ciddi stenoz ve/veya oklüzyon ile pulsus parvus et tardus ve trifazik dalga formları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Sonuç: Alt ekstremitenin arter hastalığı tanısı olan hastalarda Doppler US ile anterior ve posterior tibial arter distalindeki dalga formlarına bakarak proksimalde bulunabilecek ciddi stenoz ve/veya oklüzyon hızlı bir biçimde tahmin edilebilir. Bu yaklaşım görüntüleme açısından tek başına yetersiz olsa da acil servis koşullarında hızlı bir görüntüleme algoritması oluşturmak için kullanılabilir. Anahtar Sözcu¨kler: Periferik arter hastalığı; Doppler ultrasonografi; Pulsus parvus et tardus ABSTRACT Objective: To investigate the efficacy of distal anterior and posterior tibial arterial waveforms in predicting the proximal stenosis and/or occlusion in patients with peripheral arterial disease of lower extremities. Material and Methods: The study was conducted on 261 lower extremities in 131 patients with clinical signs of peripheral arterial disease. Two types of Doppler examination were performed in each extremity: 1. A complete examination starting from pelvic arteries to anterior plus posterior tibial arterial arteries; and 2. a rapid examination which involved distal sections of anterior plus posterior tibial arterial arteries only. The waveforms in the rapid examination were categorized under three headings: 1. triphasic normal flow; 3. pulsusparvus et tardus (with systolic acceleration time>200 ms); and 3. intermediary forms which do not fit the previous categories. The relation between occlusion or severe stenosis and the waveforms were investigated by Pearson’s Chi-square analysis and Bonferroni correction z test. Results: Rapid examination revealed proximally located severe stenosis and/or occlusion in all (n=38) extremities with pulsus parvus et tardus and 43.2% of extremities with intermediary waveforms (n=192), whereas no severe stenosis and/or occlusion was detected in extremities with a normal triphasic flow (n=31). The relation between stenosis and/or occlusion and parvus et tardus waveform, triphasic flow was significant (p<0.05). Conclusion: Doppler arterial waveforms in distal anterior and posterior tibial arteries can predict proximally located severe stenosis and/or occlusion in patients with arterial disease of lower extremities. Although this approach is solely inadequate in imaging, it may be used in implementing a fast algorithm in emergency setting Keywords: Peripheral artery disease; Doppler ultrasonography; Pulsus parvus et tardus
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,701 Tekil Ziyaretçi