Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.154-157

154-157
TROMBÜS OLDUKÇA BÜYÜKTÜ: ÖNCE ASPİRASYON YAPILMALI MIYDI ?There is a Huge Thrombus: Should we have Performed Aspiration First?
Kerim ESENBOĞA
ÖZETAkut yaygın anterior miyokard enfarktüsü tanısı konulan 80 yaşında bir kadın hastaya primeranjiyoplasti amacıyla acil koroner anjiyografi yapıldı. Sol ön inen arter (LAD) ostiumda totalokluzyona neden olan oldukça mobil büyük trombüs materyalinin sol ana koroner arter (LMCA)distali ve sirkümfleks (Cx) arterin ostiumuna kadar uzandığı görüldü. LAD osteal bölgeye perkütantranslüminal anjiyoplasti (PTCA) yapıldıktan sonra yapılan kontrol sineanjiografi esnasında büyüktrombus materyalinin koparak klavuz kateterin yanından sistemik dolaşıma embolize olduğunet bir şekilde izlendi. Akabinde LAD osteal bölgeye Szabo tekniği ile bir adet ilaç salınımlıstent implante edildi. Hastada vaka sırası ya da sonrasında şanslı bir şekilde nörolojik bir olayyaşanmadıAnahtar Sözcu¨kler: Emboli; Miyokard enfarktüsü; Trombüs aspirasyonuABSTRACTAn 80-year-old woman with acute anterior myocardial infarction underwent emergencycoronary angiography for primary angioplasty. It has been observed that, total occlusion locatedin the ostium of left anterior descending artery (LAD) due to a large mobile thrombus materialextends to the left main coronary artery (LMCA) and osteal part of the circumflex (Cx) artery.After percutaneous transluminal angioplasty (PTCA) was performed, it was clearly observedthat a large thrombus material was embolized to systemic circulation during the controlcineangiography. Subsequently, a drug-eluting stent was implanted to the LAD osteal region bySzabo technique. Fortunately, any neurological complication was not observed in the patientduring or after the procedure.Keywords: Embolism; Myocardial infarction; Thrombus aspiration

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,769 Tekil Ziyaretçi