Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.131-136

131-136
YAKIN KIZILÖTESİ SPEKTROSKOPİSİ İLE ÖLÇÜLEN REJYONEL SEREBRAL OKSİJEN SATÜRASYONU:SİSTEMATİK BİR DERLEMERegional Cerebral Oxygen Saturation Measured by Near-infrared Spectroscopy: A Systematic Review
Cengiz KAYA, Mehmet Can ER
ÖZETNear-infrared ışığın dokulara penetre olabilmesi, oksihemoglobin ve deoksihemoglobin tarafındanabsorbe edilebilmesi rejyonel serebral oksijen satürasyon ölçümünün temel prensibinioluşturur. Bu yöntemle, serebral dokunun oksijen arz-talep dengesi devamlı ve gerçek zamanlıolarak değerlendirilebilmektedir. Ölçümlerde, beyinde venöz, kapiller ve arteriyel kompartmanlardabulunan kan volümünün sabit bir değer olduğu varsayılır. Bu sebeple serebral oksimetrelerbu kompartmanlara ait oksijenizasyonla ilgili ortalama bir değer sunmaktadırlar.Düşük rejyonel serebral oksijen satürasyon değerleri serebral hipoksi ve/veya iskemi ile ilişkilendirilmiştir.Ancak serebral oksimetrelerin postoperatif nörolojik komplikasyonları azalttığıyönündeki veriler çelişkilidir. Bu yüzden genel anestezi uygulamalarında rutin bir monitörizasyonyöntemi olarak kullanılması önerilmemiştir. Yine de özellikle kardiyak cerrahi ve karotisendarterektomi cerrahisinde kullanımı faydalı olabilir.Anahtar Sözcu¨kler: Hipoksi-iskemi; Serebral; Oksimetri; Spektroskopi; Yakın-kızılötesi;İntraoperatif izlemABSTRACTPenetration of near-infrared light into the tissue and its absorption by oxyhemoglobin anddeoxyhemoglobin constitute the basic principle of regional cerebral oxygen saturationmeasurement. With this method, oxygen supply-demand balance of the cerebral tissue canbe evaluated continuously and real-timely. Blood volume present in venous, arterial andcapillary compartments of the brain is assumed to be a constant volume in the measurements.Therefore, cerebral oximeters provide an average value related to the oxygenation of thesecompartments. Low regional cerebral oxygen saturation values were associated with cerebralhypoxia and/or ischemia. However, the data showing that cerebral oximeters decreasepostoperative neurological complications are conflicting. Therefore, it has not been suggestedas a routine monitoring method in general anaesthesia applications. İts use may be helpfulespecially in cardiac surgery and carotid endarterectomy surgery.Keywords: Hypoxia-Ischemia; Cerebral; Oximetry; Spectroscopy; Near-Infrared; IntraoperativeMonitoring

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,495 Tekil Ziyaretçi