Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.124-130

124-130
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM GALEKTİN 1 VE 3 DÜZEYLERİNİN, TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİDiagnostic and Prognostic Value of Serum Galectin-1 and Galectin-3 Levels in Lung Cancer Patients
Özlem ERÇEN DİKEN, Yusuf AYDEMİR, Emre DEMİR
ÖZETAmaç: Akciğer kanseri kötü prognozlu ve tedavi yanıtı sınırlı olan bir kanser türüdür. Galektinakciğer kanseri patogenezinde rol alabildiği düşünülen fakat akciğer kanseri ile ilişkisinin yeterlidüzeyde gösterilemediği potansiyel bir belirteçtir. Amacımız serumda basit bir yöntem olan galektin1 ve 3 ölçümünün, akciğer kanseri tanısal ya da prognostik belirteci olup olamayacağınıaraştırmaktır.Yöntem: Çalışmaya 49 akciğer kanseri ve 30 sağlıklı kontrol hastası alındı. Serumlarında galektin1 ve 3 düzeyleri galektin ölçüm kiti ile çalışıldı. Akciğer kanserli olgular ve sağlıklı kontrol hastalarıgalektin 1 ve 3’ün tanısal ve prognostik belirteç olup olmayacağı ile ilgili parametreler istatistikselolarak incelendi.Bulgular: Akciğer kanserli hastada galektin 1 ve 3 değeri, kontrol grubuna göre daha düşüktü.Galektin 1 ve 3 düzeyleri ile sağ kalım, evre ve tümör çapı arasında ilişki saptanmazken, metastazve tümör tipi ile negatif ilişkisi saptandı.Sonuç: Galektin 1 ve 3 değeri akciğer kanseri hastalarında sağlıklı olgulara göre daha düşüktürfakat sensitivite ve spesifitesi kısıtlıdır. Literatürde yüksek galektin düzeyi ile akciğer kanseri arasındapozitif saptanan ilişkinin daha geniş hasta gruplarında çalışılmasının uygun olacağı görüşündeyiz.Basit bir tanısal belirteç olarak serum düzeyinin kullanımı umut vaat etmektedir.Anahtar Sözcu¨kler: Akciğer kanseri; Galektin; Galektin 1; Galektin 3; KanserABSTRACTObjective: Lung cancer is a cancer type with poor prognosis and limited treatment response.Galectin is a potential marker of lung cancer, which is suggested to be involved in the pathogenesisof lung cancer although its association with lung cancer was not accurately demonstrated. Ouraim was to investigate whether the simple method of serum galectin 1 and 3 measurementscould be diagnostic or prognostic markers of lung cancer.Methods: Forty-nine lung cancer patients and 30 healthy controls were included in the study.The serum galectin 1 and 3 levels were measured using a Galectin assay kit, provided bycontribution of the Hitit University Scientific Research Project (SRP). Lung cancer patients andhealthy controls were categorized by galectin 1 and 3 levels, either as high or low, and wereevaluated statistically for parameters related to diagnostic and prognostic markers.Results: Galectin 1 and 3 values were lower in lung cancer patients compared to the controlgroup (p= 0.015, p= 0.001, respectively). No significant difference was detected for survival andsize of tumor between Galectin 1 and 3 groups. Significant difference was detected for metastasisand type of tumor between Galectin 1 and 3 groups.Conclusion: Galectin 1 and 3 values were lower in lung cancer patients compared to healthysubjects but sensitivity and spesifity were not satisfactory. We believe that, the positiverelationship between high galectin levels and lung cancer reported in the literature should beassessed further in larger patient populations. Galectin 1 and 3 were not found associated withsurvival. Measurement of serum galectin-1 and galectin-3 levels as a diagnostic marker is asimple but promising method.Keywords: Lung cancer; Galectin; Galectin 1; Galectin 3; Cancer

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,487 Tekil Ziyaretçi