Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.120-123

120-123
DAHA ÖNCE OPERE EDİLMİŞ NÜKS PİLONİDAL HASTALIK TEDAVİSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIMA Different Approach to the Treatment Ofpreviously Operated Recurrent Pilonidal Disease
Ergin ARSLAN, Mesut SİPAHİ, Tutkun TALİH
ÖZETAmaç: Bu çalışmanın amacı, pilonidal sinüs hastalığı için önceden ameliyat olmuş tekrarlayanpilonidal hastalığı olan hastalarda kristalize ve likid (% 80) fenol etkinliğini araştırmaktır.Gereç ve Yöntem: Ocak 2010- Ocak 2013 arası daha önce pilonidal sinus hastalığı nedeni ileopere edilmiş ve sonrasında nüks nedeni ile fenol tedavisi verilen 44 hasta çalışmaya dahil edildi.Yaş, cinsiyet, apse varlığı, eşlik eden hastalıklar, önceki cerrahi işlem, sinüs sayısı ve yerleşimi,fenol uygulama prosedürü ve sayısı ve takip süresi retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Çalışmada 36 erkek ve 8 kadın bulunmaktadır ve medyan yaş 21.4 yıl ( 14-36) dir.Tüm hastaların pilonidal hastalık operasyon öyküsü ve ayrıca 12 (% 27) hastada sinüs apselerivardı. Kristalize ve likid fenol tedavisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu(p:0.360 ). Cinsiyet ve yaş tedavi başarısızlığı için istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olarakbulunmamıştır(p: 0,539, p: 0.367 ). Sinüs sayısı tedavi başarısızlığı için istatistiksel olarak anlamlıbir faktör olduğu saptandı (p: 0.001 )Sonuç: Fenol tedavisi pilonidal sinus hastalığı tedavisi için nüks vakalarda da kullanılabilecekbasit ve etkili bir yöntemdir.Anahtar Sözcu¨kler: Pilonidal hastalık; Nüks; Kristalize fenol; Likid fenolABSTRACTAim: The aim of this study is to investigate the effectiveness of crystallized and liquid (80%)phenol in patients with recurrent pilonidal disease who had prior surgery for pilonidal sinusdisease.Material and Method: We have included 44 patients who had previously surgery for pilonidalsinus disease and phenol treatment was permormed from January 2010 through January 2013.Age, gender, presence of abscess, comorbidities, previous operating mode, sinus number andplacement, phenol examined application and the number of procedure and follow-up periodwere retrospectively analyzed.Results: The study comprised of 36 men and 8 women with a median age of 21.4 years (range,14–36). All patients had a history of pilonidal disease operation and also 12 (27%) patientshad sinus abscesses. There was no statistical difference between the crystallized and liquidphenol treatment (p: 0.360).Gender and age were not found to be statistically significant riskfactors for treatment failure (p:0,539, p:0.367). The number of sinus orifices was found to be astatistically significant factor for treatment failure (p : 0.001).Conclusion: Phenol treatment is an effective and a simple method of pilonidal disease andcan also be used recurrent previously operated pilonidal disease.Keywords: Pilonidal disease; Recurrence; Crystallized phenol; Liquid phenol

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,481 Tekil Ziyaretçi