Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.115-119

115-119
PANKREATİTTE ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ (RDW)’NİN MORTALİTEYİ ÖNGÖRMEDEKİ DEĞERLİLİĞİThe Value of Red Cell Dsitribution Width (RDW) Predicting Mortality in Acute Pancreatitis
Sinan KARACABEY, Erkman SANRI
ÖZETAmaç: Akut Pankreatit (AP) %6-10 mortalitesi olan pankreas bezinin ani başlangıçlı enflamasyonudur.Ciddi akut pankreatiti olan hastalarda multiorgan disfonksiyonu gelişmektedir. Bu ciddiyetibelirlemek için hızlı biyokimyasal tetkiklerle alakalı çalışmalar yapılmaktadır. Biz de buçalışmamızda retrospektif olarak pankreatit tanısı alan hastaların hemogram parametrelerininciddiyeti ve mortaliteyi öngörmedeki değerliliğini inceleyeceğiz.Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak akut pankreatit tanısı alan hastaların otomatik kan hücresianaliz cihazından (Beckman Coulter -LH 780, Beckman Coulter Inc, Brea, CA) hemogramanalizleri; amilaz, lipaz değerleri kayıt altına alındı. RANSON Risk Skorları kayıt altına alındı.Bulgular: Toplam 121 hasta ile analiz yapıldı. RDW değerlerinin mortaliteyle ilişkili olduğu tepitedildi (p = 0.031). Ancak ciddiyet göstergesi olarak Ranson Skorlaması ile RDW’nin karşılaştırılmasısonucunda anlamlı sonuç tespit edilemedi (p= 0.274).Sonuç: Bu çalışmada başvuru sırasında yüksek RDW değerlerinin mortaliteyle ilişkisini gösterdik.Ranson skorlaması ile yapılan karşılaştırmada ise anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. Sonuçolarak RDW hızlı bir test olması ile mortaliteyi öngörmede kullanılabilir bir belirteç olabilir.Anahtar Sözcu¨kler: Pankreatit; Eritrosit Dağılım Genişliği; MortaliteABSTRACTObjective: Acute pancreatitis (AP) is a sudden onset inflammation of the pancreatic isletwith 6-10% mortality. Multiple organ dysfunction were develop in patients with severe acutepancreatitis. Relevant studies have been conducted with rapid biochemical assays to determinethis seriousness. In this study, we will examine the predictive value of hemogram parametersfor severity of pancreatitis and the value of predicting mortality.Materials and Methods: Hemogram analyzes of patients who were retrospectively diagnosedwith acute pancreatitis (Beckman Coulter -LH 780, Beckman Coulter Inc., Brea, CA) amylase andlipase values were recorded. Ranson Risk Scores were recorded.Results: A total of 121 patients were analyzed. RDW values were correlated with mortality(p = 0.031). However, as a sign of seriousness, the results of Ranson Score and RDW were notsignificant (p= 0.274).Conclusion: In this study we have showed the association of high RDW values with mortality inAP. A comparison with Ranson Score did not yield a meaningful result. As a result, RDW can bea predictable marker for mortality with a rapid test.Keywords: Pancreatitis; Red Cell Dsitribution Width; Mortality

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,772 Tekil Ziyaretçi