Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.109-114

109-114
KOKSİDİNİA’LI OLGULARDA CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARISurgical Treatment Outcomes in Patients with Coccydynia
Birol ÖZKAL

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada koksidinia tanısı konmuş, fakat konservatif tedaviye dirençli olgularda koksikseksizyonunun sonuçlarını literatür bilgileri ışığında değerlendirmeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem: 2011 ile 2016 yılları arasında opere edilmiş 29 hasta çalışmaya dahil edildiBu hastaların 24’ü kadın, 5’i erkekti. Tüm hastalar aynı cerrah tarafından opere edildi. Etioloji,yakınmaların süresi, preoperatif ve postoperatif ağrı düzeyi, Postacchini-Massobrio sınıflandırmasınagöre derecesi, ve sonrasında ortaya çıkan kompilikasyonlar değerlendirildi.Bulgular: Koksidinia hastalarının 8 tanesinin gebelik sonrası, 9 tanesinin kalça üzerine düşmenedeniyle, 8 hasta direk travma ve sert zemin üzerine uzun süre oturma sonrası oluştuğu tespitedildi. Hastalarımızın 4 tanesinde ise sebep bulunamadı. Yapılan analiz sonucunda preoperatifve postoperatif vizuel ağrı skalası (VAS) düzeylerinin hastalarda anlamlı olarak farklılaştığı belirlendi.Sonuç: Koksiks ağrısının tedavisinde konservatif yöntemler başarı ile uygulanmaktadır. Fakatkonservatif tedaviden fayda görmeyen vakaların cerrahi tedavi ile düzeltilebileceği göz önündebulundurulmalıdır.Anahtar Sözcu¨kler: Koksidina; Cerrahi tedavi; EtiyolojiABSTRACTObjective: The aim of the study was to evaluate the outcomes of coccyx excision in coccydyniapatients resistant to conservative treatment under the light of literature data.Material and Method: Twenty nine patients (24 females and 5 males) who underwentoperation between 2011 and 2015 were included in the study. All patients were operatedby the same surgeon. The patients were evaluated according to regard to etiology, durationof complications, pre- and post-operative pain severity, score of Postacchini-Massobrioclassification and post-operative complications.Results: Patients with coxdynia; 8 cases were found after pregnancy, 9 cases were dueto fall on the hip, 8 cases were due to direct trauma and after sitting on hard groundfor a long time. No reasons could be detected in 4 patients. Pre-operative and post-operativevisual analogue scale (VAS) levels were detected to significantly differ.In the evaluation of microcalcifications, moderate agreement (? = 0.59) for number, goodagreement (? = 0.68) for morphology and excellent agreement (? = 0.89) for distribution weredetected between the DM and DMT examinations.Conclusion: Conservative methods are successfully applied in treatment of coccyx painhowever surgical treatment should be considered in patients those who do not benefit fromconservative treatment.Keywords: Coccydina; Surgical treatment; Etiology

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,519 Tekil Ziyaretçi