Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.106-108

106-108
ENDOMETRİUM KANSERİNDE FROZEN DEĞERLENDİRMENİN ROLÜThe Role of Frozen Section in Endometrium Cancer
Çağlar HELVACIOĞLU, Cihan KAYA, İsa Aykut ÖZDEMİR, Ayşe Gül AKTAŞ, Murat EKİN
ÖZETAmaç: Endometrium kanseri olan olgularda frozen inceleme ile kesin patoloji sonuçlarınınuyumunun incelenmesidir.Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2012- Ocak 2016 yılları arasında endometrium kanseri düşünülen vefrozen inceleme istenen olguları retrospektif inceledik.Bulgular: Frozen incelemenin maligniteyi tahmin etmede olan sensitivitesi %97,5, atipili komplekshiperplazi olan olgularda maligniteyi tahmin etmede sensitivitesi %91 olarak belirlenmiştir.Sonuç: Bizim çalışmamıza ve literatüre göre endometrium kanserinde frozen incelemenindoğruluk oranı yüksektir. Frozen inceleme yapıldığı durumlarda olguların birkısmına ek operasyongerekmeyecektir.
Anahtar Sözcu¨kler: Endometrium kanseri; Frozen inceleme; Jinekoloji
ABSTRACTObjective: The aim of this study is to investigate the compatibility of definite pathology resultswith frozen section in cases with endometrium cancer.Methods: We retrospectively analyzed endometrial cancer specimens that done frozen sectionin our clinic between January 2012 – January 2016.Results: Sensitivity of the frozen section to predicting malignancy was 97.5%, sensitivity of thepredict malignancy in cases with atypical complex hyperplasia 91%.Conclusion: According to our study and the literature, the accuracy of the frozen section inendometrium cancer is significantly high. No additional operation will be required for some ofthe cases when the frozen section is performed.Keywords: Endometrial cancer; Frozen section; Gyneacology

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,506 Tekil Ziyaretçi