Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.92-98

92-98
ÇOÇUKLUK ÇAĞI FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DENEYİMLERİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of our Flexible Fiberoptic Bronchoscopy Experiences in Children
Selim ASAROĞLU, Adem YAŞAR, Sedat ÖKTEM, Belma YAŞAR, Yasemin AKIN
ÖZETAmaç: Çocukluk çağında solunum sistemi hastalıklarına ve anomalilerine sık rastlanılmaktadır.Solunum yolu problemlerinde fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanımın, tanı ve tedavidekietkinliğini ve çocukluk çağında güvenle kullanımını göstermek amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Şubat 2011- Haziran 2012 tarihleri arasında, Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim veAraştırma Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları bronkoskopi ünitesinde yapılan 116 FOB işlemiretrospektif olarak değerlendirildi.Bulgular: Fleksibl fiberoptik bronkoskopi yapılan 77’si erkek, 39‘u kız toplam 116 hasta değerlendirmeyealındı. Bronkoskopi endikasyonlarının dağılımı; olgularda görülen stridor, kroniköksürük, persistan wheezing, tekrarlayan krup, hemoptizi, postero anterior akciğer (PAAC)grafisinde persistan infiltrasyon, lokalize bronşektazi, lokalize havalanma artışı, yabancı cisimşüphesi, atelektazi ve akciğer tüberkülozunun tanı ve değerlendirilmesi idi.Sonuç: Bronkoskopi tekrarlayan, persiste eden ve tanısında zorlanılan üst ve alt havayolu semptomlarıolan hastalarda güvenle yapılan, önemli bir tanı ve tedavi aracıdır.Anahtar Sözcu¨kler: Çocuk; Fleksibl fiberoptik bronkoskopi; Solunum sistemi
ABSTRACTObjective: Respiratory system disorders and anomalies are common in the childhood. In thisstudy, our objective was to demonstrate the effective use of the flexible fiberoptic bronchoscopy(FOB) in the respiratory system disorders and its safety in the childhood.Materials and Methods: 116 FOB interventions, which were carried out in the bronchoscopyunit of the Dr. Lütfü Kırdar Kartal Training and Research Hospital Pediatric PneumologyDepartment, were retrospectively evaluated.Results: 77 of the 116 evaluated FOB patients were boys and 39 were girls. The most commonindication for bronchoscopy was stridor (33.6%) and the most common diagnosis after thebronchoscopy was laryngomalacia (27.59%). Bronchoscopy was completed successfully in 112patients (96.55%) and it was discontinued in 4 patients (3.5%).Conclusion: Bronchoscopy is an important diagnosis and treatment tool, which can be safelycarried out in the recurrent, persistent and hard-to-diagnose upper and lower respiratorydisorders in the childhood.Keywords: Child; Flexible fiberoptic bronchoscopy; Respiratory system

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,761 Tekil Ziyaretçi