Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.88-91

88-91
LİTERATÜR EŞLİĞİNDE 36 FETAL OTOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:RETROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMAAssessment of 36 Fetal Autopsy Results and Review of Literature: Retrospective Clinical Study
Ceren CANBEY GORET
ÖZETAmaç: Perinatal otopsi, termine edilmiş / abort ile sonlanmış fetüslerin veya ölen yenidoğan /infantların anomalilerini saptamak için hala altın standart prosedür olarak görülmektedir. Biz bunedenle fetal otopsi sonuçlarını irdelemeyi ve literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.Metod: 2009 ve 2015 yılları arasında I·stanbulda özel bir patoloji laboratuvarında incelenmişbiri ikiz gebeliğe ait toplam 36 fetal otopsiye ait patolojik raporlar gözden geçirildi.Sonuç: Bir tanesi ikiz gebeliğe ait olan toplam 36 otopsinin 19’u (52.8%) erkek, 17’si (47.2%)kız fetüs idi. Toplam 35 annenin (1’i ikiz gebelik) en küçüğü 19, en büyüğü 43 yaşında olup,yaş ortalaması 29,35 yıldır. Toplam 36 otopsinin 27’sinde (75%) fetal anomali saptanmamıştır.Geri kalan 9 (25%) olguda ise çeşitli fetal anomaliler tespit edilmiştir. Otopsilere ait plesantalincelemelerde; sadece 2 (5.5%) vakada yaygın plasental hematom ve buna bağlı ölüm tespitedilmiş, 8 (22.2%) vakada plasenta gönderilmemiş, diğer vakalarda ise plasental patoloji saptanmamıştır.Tartışma: Fetal ya da neonatal otopsi, ölüm nedeninin tespit edilmesine, gelis¸im yas¸ının belirlenmesine,var ise anomalinin kanıtlanmasına, iatrojenik hastalıkların aras¸tırılmasına ve yenihastalıkların tanımlanmasına ıs¸ık tutar ve konjenital anomalileri saptamada ve maternal yenigebeliklere yol gösterici olması açısından otopsi oldukça önemlidir.Anahtar Sözcu¨kler: Fetal otopsi; Konjenital malformasyon; Perinatal otopsi
ABSTRACTAim: Perinatal autopsy is still seen as the golden standard procedure for detection ofabnormalities of terminated / aborted fetuses or dead newborns / infants. We aimed toexamine the results of fetal autopsies, and to review the literature.Method: Pathological reports of 36 fetal autopsies, one of which is twin pregnancy, wereexamined in a private pathology laboratory in Istanbul between the years of 2009 and 2015.Results: A total of 36 autopsies with one twin pregnancy, 19 (52.8%) were male and 17 (47.2%)were female fetuses. The youngest of 35 mothers was 19 years old while the oldest was 43 andtheir average age was 29.35 years. There were no fetal abnormalities detected in 27 (75%) ofthe total 36 autopsies. There were fetal abnormalities in the remaining 9 (25%) cases. In theplacental examinations of the autopsies, common placental hematoma and related death wasdetected only in 2 (5.5%) cases, placenta was not sent in 8 (22.2%) cases, and there was noplacental pathology in the other cases.Discussion: Fetal or neonatal autopsy sheds light upon the reason of death, determinationof developmental age, proof of abnormality if exists, research of iatrogenic diseases, anddefinition of new diseases. Moreover, autopsy is very important in terms of detection ofcongenital abnormalities and is a guide for new maternal pregnancies.Keywords: Fetal autopsy; Congenital malformations; Perinatal autopsy

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,744 Tekil Ziyaretçi