Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.72-80

72-80
KRONİK BEL AĞRISININ EKONOMİK MALİYETİThe Economic Cost of Chronic Low Back Pain
Yasemin YUMUSAKHUYLU, Hatice S. BAKLACIOGLU, Huriye ARAS, Sema HALİLOGLU,Esra SELİMOGLU, Afitap İÇAĞASIOĞLU
ÖZETAmaç: Kronik bel ağrısı sık karşılaşılan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik bel ağrısının ekonomikyükünün oldukça yüksek olduğu bildirilmekle birlikte Türkiye için ne olduğu net olarak bilinmemektedir. Buçalışmanın amacı kronik bel ağrılı hastaların toplam ekonomik yükünü araştırmaktırMateryal ve Metod: Çalışmaya kronik bel ağrısı olan 18 yaş üzeri 211 hasta dahil edildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, son 6 ay içindeki sağlık sistemi kaynakları kullanımı, son 3 ay içerisindeki çalışamamadurumları anketlerle sorgulandı. Tüm direkt ve indirekt harcamalar hesaplandı. Direkt harcamaların içinedoktor muayeneleri, tetkikler, ilaçlar, hastane yatışları, ortopedik yardımcı cihaz kullanımları, fizik tedavi veson 6 aydaki bel ağrısına bağlı sakatlık nedenli hasta bakım ödemeleri dahil edildi. Çalışmamızda indirektharcamalar son 3 ay içindeki üretim kaybı hesaplanarak tahmin edilmeye çalışıldıBulgular: Kronik bel ağrısı için yıllık direkt ekonomik yük 2011 değerlerine göre 823.91 TL (346.14 Euro,443.39 USD), indirekt ekonomik yük ise 5501 TL (2311.34 Euro, 2960.71 USD) olarak hesaplandı.Sonuç: Kronik bel ağrısına bağlı indirekt harcamaların direkt harcamalara göre çok daha fazla olduğugörülmektedir. Bel ağrısının etkili tedavisiyle hasta rapor kullanımına bağlı üretim kaybının ve harcamalarınazaltılacağı sonucuna varılmıştır.Anahtar Sözcu¨kler: Kronik bel ağrısı; Hastalık yükü; Ekonomi; HarcamaABSTRACTBackground: Chronic low back pain (LBP) is a common and important health problem. The economic cost ofLBP is very high and its burden in Turkey is not exactly known. The aim of this study is to research the totaleconomic burden of the LBP among the chronic LBP patients.Material and Methods: 211 patients over 18 years of age having chronic LBP were included. Patients sociodemographics,healthcare resource use in last 6 months, inability to work in last 3 months were collectedby using questionnaires. We calculated all direct and indirect costs. Direct costs include medical visits,investigations, medications, hospitalizations, orthopedical aids, physical therapy and home payments duringthe last 6 months. Indirect costs in our study were evaluated mostly with productivity losts for the last 3months.Results: The annual direct costs for chronic LBP per patient were estimated at 823.91 TL (346.14 Euros or443.39 USD) and the indirect costs were estimated at 5501 TL (2311.34 Euros or 2960.71 USD) in 2011prices.Conclusion: The indirect costs for chronic LBP seems to be higher than the direct costs. The productivitylosses due to sick leave could be reduced with effective treatments and could help cost savings.Keywords: Chronic low back pain; Burden of disease; Economics; Cost

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,491 Tekil Ziyaretçi