Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.65-71

65-71
YENİ KURULAN BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARIThe Early Results Of Our Newly-Established Bozok University Medicine Faculty Cardiovascular Surgery Department
Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Çiğdem ÜNAL KANTEKİN, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU
ÖZETAmaç: Yazımızda yeni kurulan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesibünyesindeki Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’mizin erken dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Kasım 2014 ile Nisan 2017 tarihleri arasında toplam 249 hastayakardiyovasküler cerrahi girişim uygulandı. Bu hastaların 102 (%41)’si kadın, 147 (%59)’si erkek oluportalama yaş 43±11.7 olarak hesaplandı. 153 (%61.4) hastaya açık kalp ameliyatı yapılmıştır. 80 (%58.3)’inekardiyopulmoner bypass (KPB) altında, 57 (%41.7)’sine ise atan kalpte olmak üzere toplam137 (%89.5)hastaya koroner arter baypas greftleme (KABG) uygulandı.Bulgular: Açık kalp cerrahisi yapılan 153(%61.4) hastanın preoperatif demografik özelliklerine bakıldığındakadın (n=62,%40,5), erkek (n=91,%59,5), ortalama yaş 53±14.6 şeklindeydi. Açık kalp cerahisi uygulananhastaların hiçbirinde intraoperatif mortalite gerçekleşmedi. Bu hasta grubunda hastane mortalitesi5 hasta ile %3,2 oranında gercekleşmiştir. Bir hastada ise daha önce geçirilmiş serebrovasküler olayöyküsü mevcuttu. 16 hastada kanama ve kardiyak tamponad, 1 hastada miyokard iskemisi nedeniyle reeksplorasyonişlemi gerekti.Sonuç: Yüksek mortalite ve morbiditeye sahip olan kalp ve damar cerrahisi operasyonlarında yeni kurulanmerkezlerde rutin işleyiş yerine oturuna kadar oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı daha fazla efor vedikkat sarf edilmesi gerekmektedir. İç Anadolu bölgesinde henüz yeni kurulmasına ve kısıtlı imkanlarasahip yeni bir merkez olmamıza karşın ulusal ve uluslararası standartlara göre kabul edilebilir mortaliteve morbidite oranlarına sahip bir merkez olduğumuzu düşünmekteyiz. Yeni bir merkez olan kalp ve damarcerrahisi kliniğimizde bölge halkımıza kolay ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edilmektedir.Anahtar Sözcu¨kler: Koroner arter baypas greftleme; Mortalite; Morbidite
ABSTRACTBackground: We aimed to present the early results of our newly-established Bozok University MedicineFaculty Research and Application Hospital Cardiovascular Surgery Department.Material and Methods: 249 patients underwent cardiovascular inventions in our centre betweenNovember 2014 and April 2017. 102 (41%) were female and 147 (50%) were male, and avarage age was43±11.7. 153 (61.4%) of these patients underwent open heart surgery. 137 (89.5%) of these were appliedcoronary artery bypass grafting (CABG), 80 (58.3) of whom with cardiopulmonary bypass (CPB), and 57(41.7%) of whom on beating heart.Results: According to the preoperative demographic data of 153 (61.4%) patients undergoing open heartsurgery; 62 were female (n=62,%40,5), 91 were male (n=91,%59,5) and avarage age was 53±14.6. We didnot observe intraoperative mortality in any of these patients. Hospital mortality was %3,2 with 5 patients.One patient had a history of cerebrovascular accident. 16 patients due to postoperative bleeding andcardiac tamponade and one patient due to myocardial ischemia required re-exploration.Conclusion: It would be necessary to make more effort and care in newly-established cardiovascularmedicine centers due to high mortality and morbidity rates of cardiac operations until developing a routinebehavior of an experienced center. Our Department has admissible mortality and morbidity rates incomparison with national and international standards despite being a newly-established center in centralAnatolia region. We are willing to provide a qualified and easily accessible health care service to localcommunity.Keywords: Coronary artery bypass grafting; Mortality; Morbidity

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,483 Tekil Ziyaretçi