Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.58-64

58-64
PSORİASİSLİ HASTALARDA SERUM VİSFATİN DÜZEYLERİ VE ALKOLİK OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI VARLIĞININ METABOLİK SENDROM VEKOMPONENTLERİYLE İLİŞKİSİThe Relation of Serum Visfatin Level and Non-Alcoholic Liver Disease with Metabolic Syndrome and ItsComponents.
ÖZETAmaç: Metabolik sendrom (MS) ve alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) psoriasisin önemlikomorbiditelerindendir. Visfatin, visseral beyaz yağ dokusundan salınan bir adipokindir. Obezite ve kronikinflamasyon gibi durumlarda düzeyleri yükselir. Çalışmamızda serum visfatin düzeyinin ve NAYKH varlığınınpsoriasis ve komorbiditileriyle olan ilişkisi araştırıldı.Yöntem: Çalışmamızda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran,psoriasisi olan 80 hasta yer aldı. Hastalar MS’u olan ve olmayan olmak üzere 40’ar kişilik gruplara ayrıldı. 40kişilik kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Hastaların bel çevresi, basen çevresi ölçümleri alındı. Vücut kitleindeksi ve psoriasis alan şiddet indeksi değerleri hesaplandı. Karaciğer ultrasonografisi yapıldı. ELISA yöntemiyleserum visfatin düzeyleri ölçüldü.Bulgular: MS’u olmayan psoriasis hastalarıyla benzer yaş ve cinsiyetteki kontrol grubu serum visfatin düzeyleriaçısından karşılaştırıldığında, psoriasis hastalarında visfatin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekildedaha yüksekti (p<0,001). Ancak MS’u olan ve olmayan psoriasis hastaları serum visfatin düzeyleri açısındankarşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p=0,980). Ancak, MS’uolmayan psoriasis hastaları ile sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldığında NAYKH prevalansında anlamlı bir farklılıksaptanmadı (p=0,469). NAYKH, MS’u olan psoriasis hastalarında anlamlı düzeyde daha yüksek saptandıve daha şiddetli seyrediyordu (p<0,001).Sonuç: Psoriasis hastalarında NAYKH prevalansı artmış bulundu fakat MS’u olmayan psoriasis hastalarıylakontrol grubu karşılaştırıldığında NAYKH açısından anlamlı bir farklılık bulunamadı. Bu durum, psoriasistekiartmış NAYKH prevalansının, psoriasiste artmış MS sıklığıyla direk ilişkili olabileceği görüşünü desteklemektedir.Bunun yanı sıra, psoriasis hastalarında serum visfatin düzeyleri anlamlı düzeyde yüksek bulundu ancak buyükseklik MS ve komponentlerinden bağımsızdı. Bu çalışmadan, psoriasisteki serum visfatin düzeylerindekiyüksekliğin, psoriasisteki kronik inflamasyona bağlı olabileceği sonucu çıkarılabilir.Anahtar Sözcu¨kler: Psoriasis; Metabolik sendrom; Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı; Adipokin; Visfatin
ABSTRACTObjective: Psoriasis is frequently associated with comorbidities including metabolic syndrome andnonalcoholic fatty liver disease. Visfatin is an adipokine secreted from adipocytes of white adipose tissue andits high concentrations is known to be in a relationship with abdominal obesity and chronic inflamation. Thisstudy investigates serum levels of visfatin in patients with psoriasis therefore we consider how psoriasis islinked to metabolic syndrome and non alcoholic fatty liver disease.Method: In this study, we evaluated 80 psoriasis patients which are requested Canakkale Onsekiz MartUniversity, Faculty of Medicine, Dermatology Department outpatient clinic. They divided into 2 groups aspatients with metabolic syndrome and without diagnosis of metabolic syndrome. A healthy control group,40 people are also included. The body mass index, waist and hip circumference were calculated. The scoreof psoriasis area severity index, grade of non alcoholic fatty liver disease. Our patients are also undergoultrasonografic liver screening. For quantification of the visfatin, ELISA based assay was used .Results: Visfatin levels were found istatistically higher in the healthy (without metabolic syndrome) psoriasisgroup versus control group (p<0.001). Neither healthy psoriasis patients nor psoriasis patients withmetabolic syndrome, a significant difference could be observed both group (p=0,980). On the other handthe prevelance of the non alcoholic fatty liver disease has showed no difference between healthy controlsand healthy psoriasis patients (p=0,469). Non alcoholic fatty liver disease and the severity of hepatosteatosiswere determined significantly higher in psoriasis patients with metabolic syndrome (p<0,001).Conclusion: Prevalance of non alcholic fatty liver disease was observed to be higher in psoriasis patients.However there were no difference between controls and healthy psoriasis patients for prevalance of nonalcholic fatty liver disease. Therefore we think that this result supports the metabolic syndrome and psoriasisrelationship. Visfatin levels detected significantly higher in psoriasis patients independetly from metabolicsyndrome and its components. These findings suggest that high visfatin levels might play role in chronicinflammation seen in psoriasis.Keywords: Psoriasis; Metabolic syndrome; Non alcoholic fatty liver disease; Adipokine; Visfatin

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,527 Tekil Ziyaretçi