Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.51-57

51-57
KARPAL TÜNEL SENDROMU TANISINDA ULTROSONOGRAFİNİN TANI DEĞERİDiagnostic Value of Ultrasonography in Carpal Tunnel Syndrome Diagnosis
Murathan KÖKSAL, S. Suha KOPARAL, Dilek KESKİN
ÖZETMedian sinir ele osteofibröz bir kanal olan karpal tüneli geçerek girer. Karpal Tünel Sendromu(KTS) median sinirin karpal tünel içerisinde sıkışma (tuzak-entrapment) nöropatisi olup en sıkgörülen tuzak nöropatidir. KTS’ye nöroşirurji, ortopedi ve fizik tedavi pratiklerinde sıkça rastlanmaktadır.Sık görülmesi nedeniyle üzerine yoğun olarak çalışılması, klinik, elektrofizyolojik vetedavi açısından iyi tanımlanması gerekli olmuştur. Median sinirin karpal kanal içerisinde kompresyonusonucu elde median sinire uyan alanlarda özellikle geceleri ve tekrarlayan el bileğiaktiviteleri sonrasında belirginleşen parestezi ve ağrı yakınmaları ön plandadır. Bununla birliktegeç dönemde tenar kaslarda güçsüzlük ve atrofi görülebilir. Sonuçta kişinin günlük akviteleriniengelleyebilir. KTS tanısı hastanın hikayesi, klinik muayene ve EMG ile konur. Radyolojik görüntülemeyöntemleri (Direkt grafi, USG, BT ve MR) KTS’li bazı hastalarda kuşkulu patolojilerin açıklanmasındave karpal tünel patogenezinin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada,klinik olarak ve EMG ile KTS tanısı almış hastaların el bilekleri yüksek rezolüsyonluyüzeyel ultrasonografiile incelenerek, elde edilen bulgular klinik tanı ile karşılaştırıldı. Sonuçta, incelemezamam kısa, maliyeti düşük, ulaşılması kolay ve noninvaziv bir yöntem olan ultrasonografininKTS’deki tanı değeri araştırıldı.Anahtar Sözcu¨kler: Karpal tünel sendromu; EMG; Ultrasonografi
ABSTRACTObjectives: Median Nerve comes into hand by going through Carpal Tunnel which is anosteofibrous canal. Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is the neuropathy of in carceration of mediannerve in carpal tunnel, which is most commonly seen trap neuropathy. In this study, the wristsof patients who have been diagnosed as CTS by EMG and clinical way have been analysed byhigh resolusion superficial ultrasonography and the findings have been compared with clinicaldiagnosis.Material and Methods: 24 cases, having been diagnosed as CTS with EMG and clinically, 23females and 1 male were evaluated by ultrosonography. In control group, 27 wrists selectedrandomly, were researched which don’t have any physical examination findings and anysuffering related with CTS.Findings: In patients group the average crosssectional area of median nerve has been found as0,1211 cm2 and faltting rate average has been found as 3,05. Moreover, in control group, theaverage cosssectional area of median nerve has been found as 0,0746 cm2 and flatting rateaverage has been found as 2,44. When these data have been compared statistically the valuesbelong to crosssectional area of median nerve, transverse diameter and flatting rate don’t haveany meaningful differences statistically between these two groups.Conclusion: Diagnosis value of ultrasoundography which has characteristics such as; timesavinging in examining, low cost, easy to reach, and a noninvaziv method in CTS has beensearched.Keywords: Carpal Tunnel Sendrom; EMG; Ultrasonography

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,763 Tekil Ziyaretçi