Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.44-50

44-50
DERİN VEN TROMBOZLU HASTALARIN TAKİBİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN VE BESLENMENİN ÖNEMİImportance of Nutrition and Biochemical Parameters in Patients With Deep Venous Thrombosis
Meral EKİM, Hasan EKİM
ÖZETGiriş: Derin ven trombozu (DVT) potansiyel olarak yaşamı tehdit eden multifaktöriyel bir hastalıktır. Pulmoneremboli ve posttrombotik sendromu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlardankaçınmak için sıklıkla heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ve warfarin (coumadin) kullanılmaktadır.Dar bir terapötik penceresi olduğundan coumadin tedavisi iki ucu keskin bir kılıçtır. Bu nedenle,coumadin alan hastalar hedef INR değerlerini (INR=2-3) sürdürmek için aralıklı izlenmelidirler. Çalışmamızınamacı, coumadin ile birilikte kullanılan diğer ilaçların, bitkisel destek ürünlerinin ve besin maddelerinin arasındakietkileşimleri araştırmaktır.Materyal-Metod: Çalışmamız Bozok Üniversitesi Hastanesinde DVT tanısı konulan 120 hastayı kapsamaktadır.Tüm hastalarda tanı Wells Puanlama Sistemi ve D-dimer testi ile kondu ve venöz doppler ultrasonografikinceleme ile kesinleştirildi. Hastalarımızda, coumadin dozu INR değerlerine göre ayarlandı.Bulgular: Hastalarımızın 71’i erkek ve 49’u kadın olup, yaşları 22 ile 83 arasında değişmekteydi (ortalama51.2±12.3 yıl). Hastaların %80’i coumadin ile besinlerin ve bitkisel ürünlerin etkileşimini, %65’i ise coumadinile diğer ilaçların etkileşimini bilmiyordu. Hastalarımızda hedef INR seviyelerini sağlayan coumadin dozu 1.25mg ile 7.5 mg arasında değişme ve ortalama doz erkekler için 4.8 mg, kadınlar için ise 4.7 mg idi. On hastadaminör kanama ve bir hastada ise majör kanama oldu. Minör kanamalı tüm hastalar sadece coumadin tedavisineara verilmesiyle tedavi edildi. Majör kanama gelişen bir hastada, taze donmuş plazma ve K vitaminitedavisi uygulandı.Sonuç: Coumadin kullanan hastalar bitkisel ürünlerden, fazla miktarda yeşil yapraklı sebze yemeklerinden vealkolden uzak durmalıdırlar. Bu hastalarda, yaş, diyet, ırk, etnik köken, genetik mutasyonlar, ilaç etkileşimleri,alkol kullanımı, beslenme ve yaşam koşulları coumadin dozunu ayarlamak için dikkate alınmalıdır. Ayrıca,INR değerleri yaşamı tehdit eden komplikasyonları önlemek ve etkin antikoagülasyonu sağlamak için düzenliolarak izlenmelidir.Anahtar Sözcu¨kler: Venöz Tromboz; INR; Coumadin; Beslenme
ABSTRACTIntroduction: Deep venous thrombosis (DVT) is a multi-factorial and potentially life-threatening disease. Itcan lead to serious complications such as pulmonary embolism and post-thrombotic syndrome. To avoidthese complications, heparin or low molecular weight heparin (LMWH) and warfarin (coumadin) arefrequently used. Coumadin therapy is a two-edged sword due to its narrow therapeutic window. Therefore,patients taking coumadin should be monitored to maintain the targeted INR levels (INR=2-3). The aim ofour study was to investigate the interaction of coumadin with other drugs, herbal products and nutrients.Methods: This study was carried out in the Bozok University Hospital and included 120 patients with DVT. Inall patients diagnosis was established by Wells Scoring System and D-dimer testing and confirmed by venousDoppler ultrasonographic examination. In all patients, coumadin dose was adjusted according to INR values.Results: There were 71 male and 49 female patients with age range 22-83 years and mean age 51.2±12.3years. It was found that 80% of patients were unaware of the interaction of coumadin with foods andherbal products, and 65% were unaware of the interaction of coumadin with other drugs. The coumadindosage achieving target INR values in our patients were ranged between 7.5 and 1.25 mg and the averagedosage was 4.8 mg for men and 4.7 mg for women. 10 patients experienced minor bleeding while only oneexperienced major bleeding. All patients who had minor bleeding were managed by withholding subsequentcoumadin doses. In one patient with major bleeding, fresh frozen plasma and vitamin K were administered.Conclusion: Patients using coumadin should avoid using herbal products, large portion of green leafyvegetables and alcohol. In these patients, age, diet, race, ethnicity, genetic mutations, drug interactions,alcohol intake, nutrition and living conditions should be taken into account for adjusting coumadin dosage.Furthermore, INR values should be monitored regularly to prevent life-threatening complications and toobtain effective anticoagulation.Keywords: Venous Thrombosis; INR; Coumadin; Nutrition

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,513 Tekil Ziyaretçi