Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.37-43

37-43
KÜTANÖZ VE MUKOZAL MALİGN MELANOM OLGULARININ HİSTOPATOLOJİK ANALİZİHistopathological Analysis of Cutaneous and Mucosal Malignant Melanoma Cases 
Tuba Dilay ÜNAL
ÖZETAmaç: Malign melanom her yıl insidansı %4-6 civarında artan mortalitesi oldukça yüksek olan ve çoğunlukladeriden gelişen bir neoplazidir. Yoğun güneş ışığı maruziyeti en önemli risk faktörü olarak görülmektedir.Kadınlarda biraz daha sık görülmekte olup görülme yaşı 50-60 civarındadır. Merkezi bir kayıt sistemininhenüz tam olarak oturmamış olması nedeniyle malign melanoma ait ülkemizdeki epidemiyolojik verileryapılan çalışmalarla sınırlıdır. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi de konumu itibariyle oldukça geniş bircoğrafyaya hizmet vermektedir. Çalışmamız bu bölgedeki malign melanom vakalarını demografik ve morfolojiközelliklerini ortaya koyarak literatürdeki verilerle karşılaştırmayı amaçlamaktadır.Materyal-Metod: 2007-2016 yılları arasında tanı almış 68 adet malign melanom olgusu incelenerek yaş,cinsiyet, lokalizasyon açısından değerlendirilmiş ve epidemiyolojik veriler özetlenmeye çalışılmıştır. Bunailaveten histopatolojik özellikler ve yaşam süreleri belirtilmiştir.Bulgular: Çalışmada yer alan yaşları 10 ila 96 (ortalama 61.1) arasında değişen 68 hasta incelendi. Olguların58’i kütanöz malign melanom; 10 tanesi mukozal malign melanomdu. Tanı anında hastaların çoğunluğunun50 yaş üzerinde olduğu dikkati çekti. Olgulardan dört tanesi lenf nodu metastazı ile prezente olmuştu. Kütanözmalign melanomlarda en sık lokalizasyon baş-boyun ve alt ekstremite iken mukozal yerleşimli malignmelanomlarda ise ensık yerleşim yeri rektal –anorektal bölge olarak görüldü. Kütanöz malign melanommateryallerinde nodüler tip en sık olarak karşımıza çıktı. Tanı anında hastaların çoğu Evre II’deydi.Sonuç: Malign melanom çoğunlukla deri ve mukozal yüzleri tutan bir neoplazidir. Son yıllarda insidansı tümdünyada gittikçe artmaktadır. Hastaların hala ileri evrede tanı almaları prognozu ciddi olarak etkilemektedir.Malign melanom oldukça agresif bir tümör olup etkili bir tedavi yöntemi üzerinde çalışmalar devam etmektedir.Kişiye özel tedavilerin konuşulduğu günümüzde elde edeceğimiz demografik verilerin toplumumuzhakkında bilgi verici olmasını ve sonraki çalışmalara kaynak sağlamasını ümit etmekteyiz.Anahtar Sözcu¨kler: Malign melanom; Mukozal melanom
ABSTRACTObjectives: Malignant melanoma is a neoplasm with high mortality rates and its incidence has beenincreasing about 4-6% in every year. It arises predominantly from cutaneous sites and less commonlyfrom mucosal sites. Sun exposure is regarded as an important and the best known risk factor. It presentsfrequently in adults in 6tn decades and has a slight female predilection. As our cancer registration systemis newly engaged, reports and data on incidence and prevalence of malignant melanoma in our country,Turkey, are limited. Our hospital, Kayseri Research and Training Hospital is a big center and because ofits geographical location provide services to a wide region. In this study, we tried to present incidence ofmalignant melanoma in our region and reveal morphological and histopatological features of melanomain comparison to literature.Material and Methods: Sixty eight melanoma cases diagnosed in our pathology department wereevaluated in terms of age, sex, localization site, histopathological parameters, stage, and survival.Results: In this study, 58 cutaneous melanomas and 10 mucosal melanomas were enrolled. There weretotally 38 male 30 female patients with an age ranging from 10 to 96 (average 61.1). At the time ofdiagnosis, most of the patients were over 50 years-old. Four cases of melanomas were presented withlymph node metastasis. In cutaneous malignant melanomas the most common locations were head andneck and lower extremity. In mucosal melanomas, tumor was most commonly detected in rectal-anorectalregion. At the time of diagnosis, most of the patients with cutaneous malignant melanoma were at stage II.The patients with mucosal melanoma had a lower survival with an average of 10 months.Conclusion: Malignant Melanoma is an aggressive neoplasm with high mortality rates. The stage of patientat the time of diagnosis is an important parameter indicating prognosis. The studies on effective therapiesstill proceed. The issues and researches implicating personalized therapies have been increased in recentyears. Therefore demographical data have become more important. We hope that our study will be providea source for next studies.Keywords: Malignant melanoma; Mucosal melanoma

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,500 Tekil Ziyaretçi