Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.31-36

31-36
B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN ETİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE B12 VİTAMİN DÜZEYİ İLE MCV,HOMOSİSTEİN, FOLAT DÜZEYLERİ VE TİROİDFONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASIInvestigation of Etiology of Vitamin B12 deficiency and the Association of Vitamin B12 Levels with MCV, Homocysteine,Folic Acid Levels and Thyroid Function Tests
Mahmut Sami TUZCU, Ali Ramazan BENLİ, Abdulbaki KUMBASAR
ÖZETAmaç: DNA sentezinde rol alan B12 vitamini kan hücre olgunlaşması ve sinir sisteminin normal fonksiyonlarınıyapabilmesi için gereklidir (1). Bu çalışmada B12 vitamini eksikliği olan kişilerde etiyolojik etkenlerive B12 vitamin düzeyi ile MCV, homosistein, folat düzeyleri ve tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişkiyiaraştırdık.Gereç ve Yöntem: Temmuz 2009 - Eylül 2009 tarihinde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine başvuranhastalarda B12 vitamin düzeyi 189 (normal aralık) altında bulunan 115 hasta çalışmaya dahil edildi. Feeksikliği anemisi, talasemi, akut lökoz tanısı alan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Hastalarda etiyolojik açıdanincelemek için yaş, alım eksikliği, emilimi bozacak ilaç kullanımı, kronik hastalık, cerrahi öykü sorgulandı.B12 vitamin düzeyi ile Htc, MCV, homosistein, folat düzeyleri ve tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişkiyiistatistiksel olarak değerlendirildi.Bulgular: Yaş grupları arasında B12 düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. 115hastadan 56’sında (%48,69) etiyolojik faktörlerden herhangi biri bulunamadı. Vitamin B12 eksikliğine nedenolan en sık proton pompa inhibitörü kullanımı ve alım eksikliği tespit edildi. Tiroid hormonları ile B12vitamin düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamaz iken homosistein değerleri arasında zayıf derecedeanlamlı negatif korelasyon saptandı.Sonuç: B12 vitamin eksikliği oluşturan en sık neden ilaç kullanımı ve alım eksikliği olarak tespit edildi. Hastaların%48.69’ unda etyolojik neden bulunamadı. B12 vitamin eksikliği halen tüm dünya da önemli bir sağlıksorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle yapılacak daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.Anahtar Sözcu¨kler: B12 vitamini eksiliği; Hematokrit; MCV; Folat; Homosistein, Tiroid fonksiyon testleri.
ABSTRACTObjectives: Vitamin B12 plays a role as coenzyme in the chemical reactions involved in DNA synthesis anddeficiency is still a common health problem in our society. In our study, we investigated the etiology ofvitamin B12 deficiency and the relationship of this deficiency with MCV, homocysteine, folic acid levels andthyroid function testsMaterial and Methods: 115 patients with vitamin B12 deficiency, who admitted to the Haseki Educationand Research Hospital between July 2009 and September 2009, were included into the study. All patienswere recorded and analyzed for etiologic factors age, deficiency in dietary, using drug use, chronic illness,operations. we investigated the etiology of vitamin B12 deficiency and the relationship of this deficiencywith MCV, homocysteine, folic acid levels and thyroid function testsResults: There was no statistically significant difference in B12 levels among the age groups. No one ofthe etiologic factors was found in 56 of 115 patients (48.69%). The most common cause of vitamin B12deficiency was proton pump inhibitor using in 28 patients (24.4%) and 19 patients had low food intake. Asignificant correlation was also not observed between thyroid hormones and vitamin B12 levels. There wasa significant negative correlation between B12 levels and homocysteine levels.Conclusion: we found the most frequent use of PPI and the low intake of dietary supplements for possiblecauses of vitamin B 12 deficiency in our study. As vitamin B12 deficiency is still an important health problemall over the world, further research is needed.Keywords: Vitamin B12 deficiency; Hematocrit; MCV; Folate; Homocysteine; Thyroid function tests.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,766 Tekil Ziyaretçi