Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.24-30

24-30
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİAssessment of the Knowledge Level of Students of Department of Nursing About HIV/AIDS and Attitudes Toward it
Ülken Tunga BABAOĞLU, Gökçe DEMİR, Sevil BİÇER
ÖZETAmaç: Bu araştırma, Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, hemşirelik öğrencilerinin HIV/AIDS (HumanImmunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome) hakkındaki bilgi ve tutumlarını belirlemekamacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, Mart-Nisan 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Anketuygulaması sırasında sınıfta bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 351 öğrenci (%80.1) araştırmanınevrenini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri literatür taranarak hazırlanan anket formu aracılığı ile toplanmıştır.Anket formu öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile 23 maddeden oluşan HIV/AIDS bilgi düzeyisoruları ve 9 maddeden oluşan AIDS’e karşı tutum ifadelerini içermektedir. Tanımlayıcı verilerde yüzde vesayı, istatistiki analizlerde Mann-whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 21.17±2.24 olup, %71.8’ikız öğrenciydi. Öğrencilerin %18.5’i 1. sınıföğrencisidir. Öğrencilerin %65’i AIDS’li olduğunu bildiği kişilerden uzak duracağını ve %17.9’u AIDS’li hastalarıntoplumdan uzak tutulması gerektiğini bildirmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin %83.2’si mesleki olarak AIDSkonusunda riskli olduklarını düşünmektedirler. Öğrencilerin yaş grubu, bulundukları sınıf ile HIV/AIDS bilgidüzeyi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin AIDS’liolduğunu bildiği insandan uzak durma, evlenecek çiftlere evlenmeden önce test istenmesi ile HIV/AIDS bilgidüzeyi puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerden “AIDS’liolduğunu bildiğim insandan uzak dururum” diye belirtenlerin bilgi düzeyi puanı daha düşükken, evlenmedenönce test yapılsın diyenlerin bilgi düzeyi puanı diğerlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.Sonuç: Sonuç olarak geleceğin sağlık personeli olan öğrencilerin HIV/AIDS hakkında bilgi eksikliği olduğu,tutum ve davranışlarda yanlışlıklar olduğu görülmektedir.Anahtar Sözcu¨kler: HIV; AIDS; Cinsel yolla bulaşan hastalıklar; Bilgi; Tutum; Hemşirelik öğrencileri.
ABSTRACTObjectives: This study was conducted to determine the knowledge and attitudes of nursing students of AhiEvran University, School of Health Sciences about HIV/AIDS.Material and Methods: The study sample of this descriptive research consisted of students who werepresent in the class between March – April 2015 and accepted to participate (n=351) is participation ratewas 80, 1%. Data was collected with a survey form which was prepared according to literature. Surveycontains students’ sociodemographic features, 23-item HIV/AIDS knowledge level questions and 9-itemattitude statements toward AIDS. Descriptive analyses were presented by number, percentage and means,and comparisons were shown using Mann-whitney U and Kruskal Wallis tests were used.Results: Mean age of students was 21.17±2.24. 71.8% of them were female, and 18.5% of them were firstyear students. 83.2% of the students said that they think they are at risk of AIDS because of their profession.There was a statistically significant difference between the students’ age group and class with their AIDSknowledge score (p<0.05). There was a statistical meaningful difference between HIV/AIDS knowledgelevels and “refraining from people known to have AIDS” and “suggesting screening tests for couples gettingmarried” (p<0.05). While knowledge level of students stating that they would stay away from people whohave AIDS was lower, students who recommended screening tests before marriage had a higher knowledgelevel.Conclusion: Students who will be a part of the health system in the future lack knowledge about HIV/AIDSand show incorrect attitudes and behaviors.Keywords: HIV; AIDS; Sexually transmitted diseases; Knowledge; Attitude; Nursing students.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,514 Tekil Ziyaretçi