Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.17-23

17-23
ENDOTOKSEMİ MODELİNDE TAURİNİN BEYİN DOKUSU ENERJİ DURUMU VE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNE ETKİSİEffect of Taurine on Brain Energy Status and Malondialdehyde Levels in Endotoxemia Model
Gonca OZAN, Nurten TÜRKÖZKAN, Filiz Sezen BİRCAN, Barbaros BALABANLI
ÖZETAmaç: Taurin pek çok memeli dokusunda ve plazmasında milimolar konsantrasyonlarda bulunan, kükürtiçeren bir ß-amino asittir. Çok sayıda in vivo ve in vitro çalışmada hücre koruyucu etkilere sahip olduğugösterilmiş ve bu etkileri genellikle antioksidan rolüne bağlanmıştır. Bu çalışmada, endotoksemi oluşturulankobayların beyin dokularında, taurinin enerji metabolizması ve lipit peroksidasyonu üzerindeki etkilerininbelirlenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: 40 adet yetişkin erkek kobay; kontrol, taurin, endotoksemi ve endotoksemi+taurin olmaküzere 4 gruba ayrılmıştır (n=10). Endotoksemi modeli tek doz 4 mg/kg intraperitonal lipopolisakkarit (LPS)enjeksiyonu ile gerçekleştirilmiş, taurin gruplarına eş zamanlı olarak tek doz 300 mg/kg ip taurin uygulanmıştır.Uygulamadan 6 saat sonra, hayvanlar anestezi altında feda edilerek beyin dokuları alınmıştır. DokuATP, ADP, malondialdehit (MDA) ve taurin düzeyleri yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ile analizedilmiştir.Bulgular: Beyin dokusu ATP/ADP oranı hem endotoksemi hem de endotoksemi+taurin gruplarında, kontrolve taurin grupları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmıştır. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında,tüm grupların MDA seviyeleri yüksek bulunmuş olup, bunlardan taurin grubundaki artışistatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Endotoksemi grubunun taurin düzeylerinin ise, kontrol grubu ilekıyaslandığında belirgin bir azalma gösterdiği tespit edilmiştir.Sonuç: Endotokseminin beyin dokusu ATP/ADP oranı ve taurin düzeylerinde önemli bir azalmaya nedenolduğu bulunmuştur. Taurin uygulaması ise herhangi bir antioksidan etki göstermemekle birlikte, bekleneninaksine bu dozda nöronal hasara katkı sağlamıştır. Bu verilere göre, beyin dokusunun korunması içintaurinin daha düşük dozda uygulanması yararlı olabilir ya da taurin uygulaması tüm dozlarda nörotoksiketki gösteriyor olabilir.Anahtar Sözcu¨kler: Endotoksemi; Malondialdehit; Taurin; Beyin
ABSTRACTObjectives: Taurine is a sulfur-containing ß-amino acid that is found in milimolar concentrations in mostmammalian tissues and plasma. It was shown to have cytoprotective effects in many in vitro and in vivostudies and these actions are often attributed to an antioxidant mechanism. The aim of the present studywas to determine the effects of taurine on brain energy metabolism and lipid peroxidation under conditionsof experimental endotoxemia.Material and Methods: Forty adult male guinea pigs were divided into four groups: control, taurine,endotoxemia, and endotoxemia plus taurine. Taurine (300 mg/kg), lipopolysaccharide (LPS, 4 mg/kg), ortaurine plus LPS was administered intraperitoneally. After 6 h of incubation, the animals were killed andbrain tissue samples were collected. Tissue ATP, ADP, taurine and malondialdehyde (MDA) levels weremeasured using high performance liquid chromatography methods.Results: The ATP/ADP ratio decreased in endotoxemia and endotoxemia+taurine group significantly. MDAlevels increased in all groups compared to control group. Also taurine group MDA levels were significantlyincreased in compared to control group. In endotoxemia group, LPS administration significantly decreasedtaurine levels compare to control group.Conclusion: Endotoxemia decreased brain tissue ATP/ADP ratio and taurine levels. Taurine did not exhibitany antioxidant effect; moreover, it may contribute to neuronal damage at this dose. Thus, we can suggestthat lower dose of taurine administration may be beneficial for neuronal protection or adversely taurineadministration may have neurotoxic effect at all doses.
Keywords: Endotoxemia; Malondialdehyde; Taurine; Brain

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,502 Tekil Ziyaretçi