Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2018.11-16

11-16
KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ AMELİYATLARINA AİT KOMPLİKASYONLARIN MODİFİYE CLAVİENSINIFLAMA SİSTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of Complications of Percutaneous Nephrolithotomy Operations Performed at our Clinic UsingModified Clavien Classification System
Alper GÖK, Ali ÇİFT, Mehmet Özgür YÜCEL ,Muhittin ATAR, Sertaç ÇİMEN, Ufuk ÖZTÜRK,Hasan Nedi·m Göksel GÖKTUĞ, Can TUYGUN, Muhammed Abdurrahim İMAMOĞLU
ÖZETAmaç: Kliniğimizde uygulanan standart perkütan nefrolitotomi operasyonu sonrasında gelişenkomplikasyonları modifiye Clavien sınıflamasına göre sınıflandırarak sonuçlarımızı sunmayıamaçladık.Gereç ve Yöntem: 2011 ve 2016 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji kliniğindestandart perkütan nefrolitotomi uygulanan 341 olguya ait postoperatif komplikasyonlarmodifiye Clavien sınıflama sistemine göre değerlendirildi.Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 44,6±12,4 yıl (12-82), 225’i (%65,9) erkek, 116’sı (%34,1)kadın idi. Ortalama operasyon süresi 86,42±14,37 (17-174) dakika idi. Hastaların 85’inde(%24,9) postoperatif dönemde komplikasyon gerçekleşti. Bu komplikasyonlar Modifiye Claviensınıflama sistemine göre grade 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B için sırasıyla %6.7, %13.4, %1.7, %2.3, %0.29,%0.29 idi. Hiçbir hastada grade 5 komplikasyon izlenmedi.Sonuç: Modifiye Clavien sınıflama sistemi perkütan nefrolitotomi sonrası gelişen komplikasyonlarınsınıflanmasında standardizasyon getiren, kullanımı uygun, güncel bir sınıflama sistemidir.Anahtar Sözcu¨kler: Perkütan nefrolitotomi; Komplikasyonlar; Böbrek taşı
ABSTRACTIntroduction and Purpose: Our aim was to present complications of percutaneousnephrolithotomy operations performed at our clinic using modified Clavien classification andto compare our results with the literature.Material and Methods: We evaluated postoperative complications of 341 cases who hadpercutaneous nephrolithotomy at our clinic between 2011 and 2016 using modified Clavienclassification.Findings: Mean age of the patients was 44,6±12,4 years (12-82), 225 (65,9%) were males, and116 (34%) were females. Mean operation duration was 86,42±14,37 (range: 17-174) minutes.Postoperative complications occurred in 85 (24,9%) patients. Rate of these complicationsaccording to modified Clavien classification grade 1, 2, 3A, 3B, 4A, and 4B were 6.7%, 13.4%,1.7%, 2.3%, 0.29%, and 0.29% respectively. None of the patients had a grade 5 complication.Discussion: Modified Clavien classification system is a feasible and up-to-date classificationsystem which enables standardization for complications that occur after percutaneousnephrolithotomy.
Keywords: Percutaneous Nephrolithotomy; Kidney Stones; Complications

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,719 Tekil Ziyaretçi