Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.86-95
86-95 BİYOMATERYALLER VE SAĞLIKTA KULLANIMI Biomaterials and Use their in Health Zülfü TÜYLEK ÖZET Biyomateryaller, biyomedikal alanda önemli bir yere sahiptir. Bunlar ağırlıklı olarak tıbbi uygulamalar ve biyoteknoloji alanında kullanılırlar. Canlı vücudunun çeşitli yerlerinde pek çok farklı kullanımı mevcuttur. Biyomateryaller, insan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek amacıyla kullanılan doğal veya kompozit materyallerdir. Kompozit materyaller; belirli bir amaca yönelik olarak en az iki farklı materyalin bir araya getirilmesiyle meydana gelen materyal grubudur. Bu üç boyutlu özelliği bir araya getirmenin amacı, tek başına herhangi bir bileşende bulunmayan bir özellik elde etmektir. Bir başka deyişle, amaçlanan doğrultuda bileşenlerin daha üstün özelliklere sahip bir materyal üretilmesi hedeflenmektedir. Biyomateryaller, sürekli olarak veya belli bir süre için vücut içindeki sıvılar ile temas halindedir. Canlı vücudunun, bu materyallere karşı verdiği tepkiler son derece farklıdır. Biyouyumluluk, kullanım sürecinde materyalin, vücut sistemine uygun cevap verebilme, vücutla uyuşma, kendini çevreleyen dokuların normal fonksiyonlarına engel olmama ve iltihaplanma oluşturmama yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda, biyomateryal-doku etkileşimleri üzerine önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ışığında, vücudun doğal dokularını yeniden yapılandırmaya yönelik biyouyumlu materyallerin geliştirilmiş olduğu görülüyor. Kullanılmakta olan biyouyumluluğu yüksek biyomateryaller; metalik biyomateryaller, biyoseramikler, polimer biyomateryaller ve biyokompozitlerdir. Bu çalışmada, tıp dünyasında biyomateryal seçiminde bulunacak ortopedistlere - uygulayıcılara, protez ve implant imalatçılarına, biyomateryallerin biyouyumluluk ve mekanik özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca ameliyat sırasında plak olarak kullanılan metal malzemeler ve implant üst yapılar kompozit malzeme olarak kullanıldığında, bunların yeterliliği benzer metal gruplarıyla karşılaştırılacak ve mekanik malzeme özellikleri, ömrü ve dayanıklılığı açısından bir karşılaştırma yapılacaktır. Anahtar Sözcu¨kler: Biyomateryaller; Biyoseramik; Biyouyumluluk; Kontrollü Salım; Polimer ABSTRACT Biomaterials have an important place in the biomedical field. They are mainly used in medical applications and biotechnology. There are many different uses in various parts of the living body. They are used in various parts of the body with very different purposes. Biomaterials, which are used for supporting or performing the functions of live tissues in human bodies, are natural or composite materials. Composite Materials are material groups which result from combination of at least two different materials for acertain purpose. The purpose of assembling this three-dimensional feature is to obtain a property that is not present in any of the components alone. In other words, it is aimed to produce a material which has more outstanding features for aimed direction. Biomaterials are touched on the fluids inside the body for a definite period or continually. The reactions of the living body to these materials are very different. Biocompatibility is defined as the harmony to the body system of material in the usage of process, insensible with body, not to hinder normal functions of tissues surrounded itself and the capacity of not to becoming inflamed. In recent years, important studies have been done upon the influences to biomaterial-tissue. In the light of these studies, İt appears that biocompatible materials have been developed for restructuring the body’s natural tissues. As being used, biomaterials with high biocompatibility are metallic biomaterials, bioceramics, polymer biomaterials and biocomposits. In this study, research informations are being given about the mechanical characters and biocompatibility of biomaterials to the orthopedists and the manufacturers. In addition, when metal appliances and implant tops used as plaque during surgery are used as composite materials, their competence will be compared with similar metal groups and a comparison will be made in terms of mechanical material properties, life and durability. Keywords: Accordion effect; Pseudolesion; Right coronary artery
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,250 Tekil Ziyaretçi