Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.78-85
78-85 “İHMAL EDİLEN BİR HEMŞİRELİK BAKIM ALANI:YANIK BAKIMI” “Neglected an Area of Nursing Care: Burncare” Kenan GÜMÜŞ, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ ÖZET Giriş: Yanık gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı problemidir. Yanıklar bireyi psikolojik ve fizyolojik olarak etkileyen en büyük travmalardan biridir. Yanık ve oluşturduğu sekeller dünyada yaygın bir şekilde mortalite ve morbiditeden sorumludur ve buna ek olarak mental, emosyonel süreçlerde bozulmaya neden olmaktadır. Yanığın kompleks bir travma olması, uzun dönem takip-yara bakımı gerektirmesi, komplikasyon gelişme oranının yüksek olması ve özel bir dal olması itibariyle uzmanlık gerektirmesi hemşirelerin bu alana yeterince yönelmesinin önündeki engellerin başlıcalarıdır. Fakat yanık yarasının bakımında primer role sahip olan hemşire, hemşirelik tanıları kapsamında yanık bakım sürecini sistematik olarak yönetmelidir. Hemşire bütüncül bakış açısıyla hasta sorunlarını ele almalı ve buna yönelik hemşirelik bakımı planlamalıdır. Yöntem: Veriler “yanık”, “yanıkta hemşirelik tanılaması”, “yanıklı hastada hemşirelik bakımı” ve “hemşirelik tanıları” gibi anahtar sözcüklerle, tam metin elektronik dergileri de kapsayan süreli yayınlar ve konu ile ilgili basılmış olan kitaplar üzerinden literatür taraması yapılarak toplandı. Sonuç: Hemşire bireyin ne ölçüde yardıma ihtiyacı olduğunu belirlemeli ve elde ettiği veriler doğrultusunda önlemler almalıdır. Hemşirelik süreci uygulamasının özellikle tanılama aşamasında bireyin yaşam aktivitelerini dikkate alan hemşire bireyin etkilendiği ve yerine getirilemediği aktiviteleri daha net görerek bakım gereksinimini saptayabilecektir. Yanıklı hastaya bakım veren hemşire bakımını, yanık yarasına bağlı; Deri Bütünlüğünde Bozulma,deri bütünlüğünün kaybına ve azalmış immun cevaba bağlı olarak artan; Enfeksiyon Riski,yetersiz sıvı replasmanı, yanık alanından sıvının buharlaşması, plazma kaybı ve sıvının interstiyuma değişimine bağlı; Sıvı Volüm Eksikliği, yanık yarasına, yara iyileşmesine ve tedavisine bağlı; Ağrı,yanık yarasındaki ödeme, ağrıya ve eklem kontraktürlerine bağlı fiziksel harekette değişiklik; Fiziksel Harekette Bozulma, Yanık yarasına veya cerrahi işleme bağlı; Beden İmajında Bozulma, yanığın korkutucu ve duygusal etkilerine bağlı; Anksiyete, kilo kaybı ve negatif nitrojen dengesiyle kendini gösteren gereksinimlerde artma, beslenme yetersizliği ve kalorik talepte artmaya bağlı; Beslenmede Dengesizlik; Beden Gereksiniminden Az Beslenme, yanıklı hastanın taburculuk sonrası bakım ihtiyacına bağlı; Bilgi eksikliği gibi tanılar üzerinden planlar. Bununla birlikte hemşireler tarafından verilen sürekli ve etkili yanık bakımı, hastaların hastanede kalış sürelerini azaltabilir ve olası komplikasyonların gelişmesini önleyebilir. Anahtar Sözcu¨kler: Yanık; Yanıklı hastada hemşirelik bakımı; Hemşirelik tanıları. ABSTRACT Introductıon: Burns is an important public health problems in developing countries. Burns is one of the largest trauma affects individuals physically and psychologically. Burns and their sequelae continue to be responsible for significant mortality and morbidity worldwide and in addition to disabilities to emotional and mental consequences. Scalds need expertise since they are complex traumas, they necessitate long term follow up-wound care they have high complication incidence rate and it is a spesific branch and these characteristics are the primary obstacles kepping nurses to involve in this area. However, the nurse who has a primary role in the care of burn injuries should systematically manage the burning care process within the scope of nursing diagnoses. Nurses must take problems with the holistic approach to the patient with burn and it should plan for nursing care. Methods: Data “burn”, “nursing diagnoses of burns”, “ nursing care of patients with burns “, “nursing diagnosis” with keywords such as full-text electronic journals, including periodicals and relevant printed books literature on performing scan was collected Conclusion: Nurses should determine to what extent an individual is in need of help and take measures in accordance with the data obtained. Nurse who take life activities of individuals into consideration especially in diagnosis stage of nursing process would see clearly activities by which individuals are affected and which are not realized by them and would determine their care needs. The nurse giving health care to the patient with scalds plans the patient care considering diagnosis like due to scald wound; Impaired skin integrity, increasing due to the loss in skin integrity and decreased immune response, Risk of infection; due to insufficient fluid replacement, evaporation of the fluid from the wounded areai wound healing and treatment; Pain, changes in physical actions due to edema in scald wound, pain and articular contracture; Deterioration in physical actions, due to the scald wound of surgical operations; Deterioration in body image, due to the emotional and frightening effects of scald; Anxiety, due to the increase in demand related to weight loss and negative nitrogen balance, lack of nutrition and caloric demand; Nutrition imbalance, due to patient’s health care needs after being discharged; Lack of knowledge. However, given the continuous and efficient burn care by nurses, reduce length of hospital stay of patients and prevent the development of possible complications Keywords: Burn; nursing care with burn patients; nursing diagnosis.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,133 Tekil Ziyaretçi