Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ08.2013.17-22

SURİYELİ MÜLTECİLERDE ACİL TORAKS YARALANMALARI

Emergency Thoracic Injuries in Syrian Refugees

Cumhur Murat Tulay, Mert Aygün

ÖZET
Giriş: Toraks yaralanmaları özellikle savaşlarda artış gösterir. Biz bir aylık dönem içerisin- de toraks travması nedeniyle hastanemize getirilen Suriyeli mülteciler ile ilgili deneyimi- mizi paylaşmak istedik.

Gereç Yöntem: Eylül-2012’de göğüs cerrahi kliniğinde tedavi gören 24 Suriyeli mültecinin (23 erkek, 1 kadın) klinik kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalar hastanemiz acil servisine sınır ötesinden ambulanslarla getirildi.

Bulgular: Hemopnömotoraks nedeniyle 17 hastaya tüp torakostomi uygulandı. Acil to- rakotomi 24 hastanın 8’ine yapıldı. Sekiz hastanın 5’i herhangi bir radyolojik değerlen- dirme yapılmadan açık göğüs duvarı defekti ve şok durumunun olması nedeniyle cerra- hiye alındı. Yelken göğüs ve masif hemotoraks olan bir hastaya plak ile kosta fiksasyonu yapıldı. Bir hastaya sol alt lobektomi, 4 hastaya linear kesiciler kullanılarak pulmoner non-anatomik wedge rezeksiyon, 4 hastaya pnömorafi-traktotomi, 2 hastaya torakoto- mi ile bir hastaya abdominal yolla diyafragma tamiri, 3 hastaya metilmeta akrilat mesh kullanılarak göğüs duvarı rekonstrüksiyonu, 1 hastaya internal mamarian arter ligasyonu uygulandı. Masif hemopnömotoraks-abdominal kanama, geniş diyafragma rüptürü ve şok durumunda olan bir hasta intraoperatif kaybedildi. Pulmoner sekel olmadan 24 has- tanın 23’ü hastaneden taburcu edildi.

Sonuç: Yüksek kinetik enerjili ateşli silahlar, torakotomi ihtiyacı oluşturan ve daha fazla doku hasarı ile birlikte olan toraks duvarı yaralanmalarına neden olmaktadır. Bundan dolayı özellikle göğüs cerrahisi ile ilgili olmak üzere travma cerrahisi ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Torasik cerrahi, Savaş, Torakotomi

ABSTRACT
Purpose: Thoracic injuries with raised incidence are especially seen at war. We reported our experience of Syrian refugees who were brought to hospital with thoracic trauma within one month.

Methods: We evaluated the clinical records of 24 Syrian refugees (23 men,1 woman) retrospectively who treated in our thoracic surgery clinic in September 2012. All cases were transported to the emergency service by ambulance across the border.

Results: Tube thoracostomy was applied to 17 of cases because of hemopneumothorax. We performed urgent thoracotomy for 8 of 24 cases. Five of 8 cases were taken to operation room without any radiological investigation whose had thoracic wall defect with open thorax and shock condition. Plate fixation of rib was done to one patient who had flail chest and massive hemothorax. Left lower lobectomy in 1 case, pulmonary non-anatomic wedge resection in 4 cases with linear staplers, pneumoraphy- tractotomy in 4 cases, diaphragma repair through thoracotomy in 2 cases and by abdominal route in 1 case, chest wall reconstruction with methyl meta acrylate mersilen mash in 3 cases, left internal mammary artery ligation in 1 case were performed. Intraoperative death was seen at one patient who had massive hemopneumothorax, massive abdominal bleeding and huge diaphragmatic rupture with shock condition. Twenty-three of 24 cases were discharged from hospital without any pulmonary sequela.

Conclusion: High kinetic energy gunshot wounds cause much more tissue damage with thoracic wall involvement which require thoracotomy. We need more information about trauma surgery especially for thoracic surgery.

Key words: Thoracic Surgery, War, Thoracotomy

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,084 Tekil Ziyaretçi