Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİAralik2017.23-30
23-30 SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİNLERDE KALÇA EKLEM ARALIĞI GENİŞLİĞİ VE AÇILARININ NORMAL DEĞERLERİ Normal Values of the Hip Joint Space Width and Angles in Young Healthy Adults Mehmet DEMİR, Nurten SERİNGEÇ, Nilgün ULUTAŞDEMİR, Mehmet DOKUR, Rodi ERTUĞRUL, Mustafa ÇİÇEK, Erdem GÜMÜŞBURUN ÖZET Amaç: Çalışmamızda genç erişkinlerde cinsiyet, yaş, boy ve kilo parametreleri göz önüne alınarak kalça eklemlerindeki anatomik ve fizyolojik değişikliklerin (eklem aralığı genişliği, Wiberg’in merkez kenar açısı = VCE, Asetabular İndeks Açısı = HTE ve asetabular derinlik= ad) saptanması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Kilis Devlet Hastanesi Radyoloji Polikliniğine değişik nedenlerle antero-posterior (AP) pelvis grafisi istemiyle başvuran, bel ve kalça ağrısı şikayeti olmayan, yaşları 17 ile 26 (20,98±1,76) arasında değişen, rastgele seçilmiş 88 erkek (%43,8), 113 kadın (%56,2) olmak üzere toplam 201 olgu dahil edildi. Bulgular: Radyolojik görüntüler üzerinde yapılan ölçümler sonucu çalışma grubumuz 67 erkek ve 100 kadın olmak üzere 167 kişi alınmıştır. Geri kalanlar çalışma dışı bırakılma kriterleri nedeniyle çalışmaya dahil edilmemiştir. Tüm kalçalardaki ortalama eklem aralığı genişlikleri çeşitli noktalardan yapılan ölçümlerle büyükten küçüğe doğru sırayla superolaterale (SL) = 5,07 mm, superointermediate (SI) = 3,84 mm ve superomedial (SM) =3,49 mm olarak bulundu. Erkeklerde eklem aralığı genişliği SL= 5,30 ve SI= 3,90 noktalarında kadınlara (4,92-3,80) oranla daha geniş bulundu (p=0.000; p=0.049). Boy ve kilo artışına bağlı olarak kalça eklem aralığı genişliğinin SL noktasında anlamlı derecede arttığı saptandı (p=0.000; p=0.000). Tüm kalçalardaki ortalama VCE değeri 30o (21o-39o) olarak saptandı. Kilo artışına bağlı olarak VCE açısının anlamlı derecede arttığı saptandı (p=0.035). Ayrıca kalça eklem aralığı değerleri (SL, SI ve SM) ile VCE açısı arasında negatif; HTE açısı arasında ise pozitif korelasyon olduğu tespit edildi. Tüm kalçalardaki ortalama HTE açısı değeri 5,44o, ad ise 1,32 mm olarak saptandı. Ad ile VCE açısı arasında pozitif bir korelasyon bulunurken, HTE açısı ile negatif bir korelasyon gözlendi. Sonuç: Bulgularımızın genç popülasyonun kalça ekleminin radyo-anatomik yapısının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı inancındayız. Anahtar Sözcu¨kler: Kalça eklem aralığı; VCE açısı; HTE açısı; Asetabular derinlik ABSTRACT Objectives: In our study, the aim was to determine the anatomic and physiological changes in hip joints (Joint Space Width, Wiberg’s Central Edge Angle = VCE, Acetabular Index Angle = HTE and Acetabular Depth= ad) were investigated by considering the gender, age, height and weight parameters in young adults. Material and Methods: 88 males (43,8%) and 113 females (56,2%), 201 patients in total, were included in the study. The patients were selected randomly from the ones who had applied to Kilis State Hospital Radiology Policlinic due to various reasons to have antero-posterior (AP) pelvis graphics, and who did not have any waist and hip pain complaints. The ages of the patients varied between 17 and 26 years. Results: As a result of the measurements on radiological images, 67 males and 100 females, 167 in total, were included in the Study Group. There were some other patients who were excluded from the study because of the exclusion criteria. The average joint space widths in all hips were found with the measurements made at various points as follows; from the biggest to the lowest value; superolateral (SL) = 5,07 mm, superointermediate (SI) = 3,84 mm and superomedial (SM) = 3,49 mm, respectively. The joint space width in male patients (p=0.000; p=0.049) at SL= 5,30 and SI= 3,90 points was found to be wider than that of the female patients (4,92-3,80). Depending on the increases in the height and weight, it was also determined that the hip joint space width increased at SI point at a significant level (p=0.000; p=0.000). In all hips, the average VCE value was determined as 30o (21o-39o). Depending on the increase in the weight, it was determined that the VCE angle increased at a significant level (p=0.035). In addition, it was also determined that there was a negative correlation between the hip joint space values (SL, SI and SM) and VCE angle; and a positive correlation with HTE angle. The average HTE angle value in all hips was determined as 5,44o; and ad was determined as 1,32 mm. Although a positive correlation was found between ad and VCE angle, a negative correlation was determined with HTE angle. Conclusion: We believe that our findings will contribute to better understanding of radio-anatomic structure of hip joint in younger population. Keywords: Hip joint space width; VCE angle; HTE angle; Acetabular depth
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,244 Tekil Ziyaretçi