Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.116-118
116-118 YÜKSEK RİSKLİ BİR HASTADA BİLATERAL İNFRAKLAVİKULAR BLOK; OLGU SUNUMU Bilateral infraclavicular Block in a High-Risk Patient; Case Report Selçuk KAYIR, Güvenç DOĞAN, Elif AŞICI ÖZET Brakial pleksus blokajı önkol fraktür cerrahisinde uygun bir anestezik yaklaşımdır. İntraoperatif iyi bir anestezi hem de postoperatif uzun süre analjezi sağlayan bir tekniktir. Bilateral brakial pleksus bloğu sistemik lokal anestezi toksisitesi nedeni ile nadiren uygulanır. Bu nedenle bilateral ekstremite operasyonlarında sıklıkla genel anestezi tercih edilir. Biz bu yazımızda bilateral radius fraktürü nedeni ile opere edilecek yüksek riskli 71 yaşında bayan bir hastada uyguladığımız bilateral infraklavikular blok deneyimimize sunmayı amaçladık. Sinir stimulatörü (Stimuplex, HNS 11; Braun Melsungen, Melsungen, Germany) yardımı ile parmakların fleksiyonu (0.40 mA ve impuls süresi 0,1 sn’de) elde ettikten sonra her iki pleksusa 20’şer ml lokal anestezik karışımı enjekte edildi. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Anahtar Kelimeler: İnfraklavikular blok; Bilateral brakial pleksus blokajı ABSTRACT Brachial plexus block is an anesthetic technique which is used in forearm fracture surgery. It provides a good intraoperative anesthesia along with a long postoperative analgesia. However, bilateral brachial plexus block is rarely used due to risk of systemic local anesthetic toxicity. Hence, general anesthesia is usually used in bilateral extremity surgery. In this report, we aim to share our experience of bilateral infraclavicular block in a 71-year-old female, high risk patient who had an operation due to bilateral radius fracture. With using nerve stimulator (Stimuplex, HNS 11; Braun Melsungen, Melsungen, Germany), flexion of fingers was ensured (0.40 mA with impulse duration of 0,1 sec) and then 20 mL of local anesthetic was administered to each plexus. No complication was observed. Keywords: Infraclavicular block; Bilateral brachial plexus block
© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,492 Tekil Ziyaretçi