Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ08.2013.12-16

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE MEMEDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ: 132 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Ultrasonography Guided Fine-Needle Aspiration in Patients with Breast Diseases

Fatin R. Polat, Erün Yıldız, Sabriye Polat

ÖZET
Amaç: Bu çalışmada memede kitle nedeniyle ince iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB) yapılan
132 hastanın sitolojik bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmamıza Ocak - Nisan 2012 tarihleri arasında meme hastalıkları polikliniğinde İİAB uygulanan 132 hasta alındı. Biyopsi sonuçları hasta dosyası taraması yöntemiyle yaş ve cinsiyete göre retrospektif olarak değerlendirildi. Verilerin değerlendi- rilmesinde Student t, Mann Whitney ve Spearman testleri kullanıldı.

Bulgular: Sitolojik incelemesinde hastaların 28’inde (%21) atipik hücre (iltihabi hücre),
20’sinde (%15,5) yetersiz materyal, 2’sinde (%1,5) malign hücre ve 82’sinde (%62) nor- mal meme duktal hücre gözlendi. Malignite oranı yaşla pozitif korelasyon göstermedi.

Sonuç: İİAB incelemesi memenin benign veya malign hastalıkların araştırılmasında ol- dukça etkili ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Biyopsi, İnce iğne, Meme hastalıkları.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to evaluate the findings of 132 fine-needle aspiration biopsy examinations performed in patients with a breast mass.

Method: Our study icluded 132 patients who underwent a fine-needle aspiration biopsy examinations in the hospital between January 2012 and April 2012. Findings were retrospectively evaluated by the evaluation of the patient records according to their ages and gender. Student t, Mann Whitney and Spearman’s tests were used during data analysis.

Results: The fine-needle aspiration cytologyc examination of the patients showed atyphic cell (inflamation) in
28 patients (21%), failure materyal in 20 patients (15,5%), malign cell in 2 patients (1,5%), 82 patients (62%) had normal cytologyc findings. Malignancy rate did’nt correlate with the ages of the patients.

Conclusion: Fine-needle aspiration is a very efficient and safe method for the evalution of the benign and malignant diseases of the breast.

Key words: Biopsy, Fine-needle, Breast diseases.

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,486 Tekil Ziyaretçi